Verbinden Natuurnetwerk Nederland

De provincie Groningen ondersteunt activiteiten en projecten in de provincie Groningen die gericht zijn op het inrichten en versterken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Om het NNN goed te laten functioneren wil de provincie het aanleggen van ecologische verbindingszones stimuleren. De projecten moeten aansluiten op een gebied van het Natuurnetwerk Nederland of een verbinding maken tussen deze gebieden. Daarnaast willen we dieren veilig laten oversteken van het ene natuurgebied naar het andere (de zogenaamde ontsnippering van natuurgebieden).

AANVRAAG GESLOTEN

Er is voor 2020 geen budget beschikbaar.

Voor wie?

De subsidie is bestemd voor een natuurbeherende organisatie, een agrarische natuurvereniging, een waterschap, een gemeente of een particuliere natuurbeheerder.

Voorwaarden

  • de kosten van grondverwerving;
  • de kosten voor inrichtingsmaatregelen.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

De subsidie bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Is er sprake van staatssteun dan kan er maximaal € 200.000 subsidie worden verstrekt.

Procedure

Bespreek uw activiteit met de medewerker van afdeling Landelijk Gebied en Water, Hans Wolf. Samen kunt u kijken of u in aanmerking komt voor deze subsidie. Neem voor een afspraak contact op:

Telefoon: 050 - 316 49 98
E-mail: h.wolf@provinciegroningen.nl

U kunt de subsidie aanvragen per post. U dient een projectplan in met informatie over:

  • de activiteit, de doelstelling en verwachte resultaten ervan voor welke diersoort;
  • de financiering van de kosten en een tijdplanning;
  • een kaart met de locatie van de activiteit in relatie tot het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de openbare toegankelijkheid ervan.

Stuur uw aanvraag naar:
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Afdeling Landelijk Gebied en Water
Postbus 610
9700 AP Groningen

U krijgt na uw aanvraag binnen 2 weken een ontvangstbevestiging per post. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 8 weken beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Als uw activiteit uitgevoerd is, stuurt u de provincie een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven met een gespecificeerde toelichting
  • kopieën van relevante betalingsbewijzen
  • een verslag van de activiteiten met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (bijvoorbeeld het verloop van de activiteit en het aantal bezoekers of deelnemers)

Als we de gegevens ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over.

Als u al een voorschot gehad hebt, verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Bijvoorbeeld als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd. De Wet Bibob biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken'vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl