Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen

Wilt u maatregelen uitvoeren om de waterkwaliteit en waterkwantiteit te verbeteren? Wilt u de bodemstructuur verbeteren, perceelemissies terugbrengen, de waterkwaliteit beschermen of hydrologische maatregelen nemen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvragen tijdelijk niet mogelijk

U kunt op dit moment geen aanvraag indienen.

Voor wie?

Organisaties en ondernemingen in de agrarische sector.

Voorwaarden

  • Projecten moeten een minimum aantal deelnemers hebben, zie artikel 9 van het Openstellingsbesluit.
  • De maatregelen die u wilt nemen sluiten aan bij de doelen van het waterschap in het beheergebied waar de maatregelen worden uitgevoerd.
  • Meer informatie over de voorwaarden vindt u in het Openstellingsbesluit

Aanpak

Om te weten of uw initiatief geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het met een medewerker van de provincie Groningen. Samen met u kijken we of uw initiatief voor deze subsidie in aanmerking kan komen. Ons Subsidieteam brengt u in contact met de juiste medewerker. 

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt de subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag: 

  • Een projectplan, waarin onder andere staat beschreven wat u gaat doen, met welk doel en welk resultaat. In deze leidraad (PDF PDF-bestand, 42 KB) leest u hier meer over.
  • Een sluitende begroting, met daarin een gespecificeerde kostenraming en financieringsopzet.
  • Eventuele offertes van in te huren deskundige(n).
  • Registratienummer van de Kamer van Koophandel (met uitzondering van particuliere aanvragers).
  • Voor ondernemers: een ingevulde de-minimisverklaring (PDF PDF-bestand, 51 KB).
  • Naast de eigen contactgegevens de contactgegevens van eventuele projectpartners.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst.

Gedeputeerde Staten beslissen over uw aanvraag. Dat gebeurt binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag binnen hebben. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen. Bij Bezwaar maken vindt u een toelichting op de procedure.
 

Als uw activiteit/project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. Bij onze brief met het subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen. 

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het initiatief is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.
Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot. 

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na de vermelde datum in de brief over het definitieve besluit een bezwaarschrift indienen.

Hebt u nog vragen?

Of wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer er weer aanvragen kunnen worden ingediend? Neem contact op met ons Subsidieteam via

 

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl