Boerenexperimenten biologische landbouw provincie Groningen

Agrarische ondernemers in de provincie Groningen die bezig zijn met experimentele projecten rondom biologische landbouw, kunnen daarvoor subsidie krijgen. De uitvoeringsregeling komt voort uit het programma Duurzame Landbouw 2020-2023. Met de regeling wordt ruimte gegeven om vernieuwende ideeën voor boerenexperimenten in de provincie verder te brengen.

Budget

Tot en met 31 mei 2023 is er € 150.000 beschikbaar.
 

Aanvraagperiode

Een aanvraag indienen kan tot en met 31 mei 2023

Maximale vergoeding 

De subsidiabele kosten zijn minimaal € 5.000. De maximale subsidie bedraagt € 15.000.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden van minimaal twee agrarische ondernemers in de provincie Groningen, waarvan minstens één ondernemer gecertificeerd is via Skal Biocontrole.

Voorwaarden

Subsidie kan worden verleend voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject, gericht op experimentele ontwikkelingen rondom duurzame landbouw.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een project:

 • in de provincie Groningen worden uitgevoerd;
 • vernieuwend en verduurzamend zijn ten opzichte van reeds bestaande projecten in de provincie Groningen;
 • voor 2024 zijn afgerond.

Verder moet het project aan minimaal 2 van de volgende criteria bijdragen:

 • duurzame nieuwe samenwerkingsverbanden: het project heeft een voorbeeldwerking, levert ervaringen op waarmee andere samenwerkingsverbanden en ondernemers hun voordeel kunnen doen;
 • de beoogde innovatie heeft een bredere toepasbaarheid; er is goede kans op snelle vertaling naar de praktijk;
 • er ontstaat een nieuwe samenwerking tussen (korte) ketens of cross-over-samenwerking;
 • het project draagt in hoge mate bij aan minimaal twee van de volgende vier pijlers van biodiversiteit:
  • functionele agrobiodiversiteit;
  • landschappelijke diversiteit;
  • regionale diversiteit;
  • diversiteit van soorten. 

Voor de volledige voorwaarden verwijzen we naar de officiële regeling.

U hebt een idee voor een project of activiteit dat voldoet aan de criteria. Wij adviseren u om uw projectidee voor te leggen aan de gebiedscoördinator Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt. Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Uw aanvraag kunt u digitaal indienen. Wij hebben onder meer de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • Projectplan met daarin een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en een beschrijving van wat u met het project wilt bereiken, het beoogde resultaat en hoe de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van natuurinclusieve landbouw en de mate van biodiversiteit.
 • Een begroting van de kosten en bijbehorend dekkingsplan, voorzien van een toelichting (bij inhuur dient een uurtarief opgenomen te worden)
 • Kopie(ën) van de offerte(s) ter onderbouwing van de begrote kosten van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt
 • Format projectplan (PDF PDF-bestand, 203 KB)
 • Machtiging (indien van toepassing)
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Skal-certificaat
 • Ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring (indien van toepassing)

Aanvragen

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. De provincie Groningen beoordeelt namens de betrokken partijen van het programma biologische landbouw of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst.

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag hebben ontvangen beslissen we over uw aanvraag. 

U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Als wij positief over uw aanvraag besluiten krijgt u binnen enkele weken het hele subsidiebedrag als voorschot uitbetaald.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

U voert uw project uit en na afronding stuurt u ons een kort verslag. Als uw project niet doorgaat of anders is geworden, dan moet u ons dat direct laten weten. 

Als de subsidie op grond van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) wordt verstrekt, stellen wij de subsidie conform Europese kaders vast op daadwerkelijk gemaakte kosten. In de beschikking geven wij aan welke informatie benodigd is om de subsidie vast te kunnen stellen. 

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling ontvangen hebben, nemen wij een besluit. Als het project is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen. Houdt u er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. 

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.