Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten (SOK)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in de aardbevingsgemeenten. Hierbij hanteren we de gemeentegrenzen uit 2018. Dit waren de gemeenten: Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum. Daarnaast is de gemeente Oldambt per 6 februari 2019 aan het aardbevingsgebied toegevoegd.

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen.

Beschikbaar budget

Er is voor de komende periode € 5.700.000 beschikbaar.

Voor wie?

Voor particuliere eigenaren van karakteristieke panden of gemeentelijke monumenten. Ook wanneer een natuurlijke of rechtspersoon eigenaar is van een karakteristiek pand of gemeentelijk monument kan deze in de meeste gevallen de subsidie aanvragen.

Karakteristiek pand of gemeentelijk monument?

 • Een karakteristiek pand is opgenomen in een bestemmingsplan van de gemeente. Het bestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of door contact op te nemen met de gemeente. Hier kunt u ook zien of navragen of het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor een groot deel zijn de bestemmingsplannen vastgesteld, behalve in de oude gemeente Groningen en delen van de gemeente Oldambt. Hier zijn de karakteristieke panden nog niet opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan.
 • Een gemeentelijk monument is opgenomen in het gemeentelijke monumentenregister. Deze kunt u raadplegen via de website van de gemeente of door contact op te nemen met de gemeente.

Voorwaarden

 • Per karakteristiek pand of gemeentelijke monument kan voor maximaal één aanvraag per kalenderjaar subsidie worden verstrekt.
 • Het karakteristiek pand of gemeentelijke monument staat in het aardbevingsgebied. 
 • Het karakteristiek pand is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan.
 • De subsidie kan aangevraagd worden voor regulier onderhoud. Hieronder worden verstaan: 
  • schilderwerkzaamheden, voegwerk, onderhoud en herstel hemelwaterafvoer en goten, herstel dakbedekking of vervangende dakbedekking, herstellen schoorstenen en herstel houtrot.
  • de werkzaamheden vinden plaats aan de buitenzijde van het pand.
  • onderhoudswerkzaamheden aan beschermde onderdelen van een gemeentelijk monument zijn ook subsidiabel.
 • De kosten waar we subsidie voor verlenen (de subsidiabele kosten) hebben betrekking op werkzaamheden die maximaal 1 jaar voor de datum van de aanvraag hebben plaatsgevonden, of werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden.
 • Wanneer in de aanvraag werkzaamheden zijn opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, bevat de aanvraag in ieder geval de verstrekte omgevingsvergunning. De afweging of voor werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is, kan alleen door de gemeente worden gemaakt.
 • De werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd door een deskundige, architecten, bureaus en bouwbedrijven met kennis van zaken. Dit is van belang voor een verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden.

De uitgebreide voorwaarden staan in de officiële regeling.

  Wanneer geen subsidie

  U ontvangt geen subsidie als;

  • het Rijk of de provincie al een andere subsidie verleend heeft voor de kosten die in de aanvraag zijn opgevoerd. 
  • u een lening heeft ontvangen van een andere geldverstrekker voor de kosten die in de aanvraag zijn opgevoerd.
  • u kosten heeft gemaakt voor groot onderhoud, restauratie of verduurzaming van uw pand.
  • de subsidiabele kosten lager zijn dan € 2.500.
  • het subsidieplafond van de regeling is overschreden.

  Maximale vergoeding

  • De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 10.000. 
  • Voor boerderijen met een agrarische en/of industriële bestemming bedraagt de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000.
  • Bij de aanvraag worden de kosten vastgesteld waarover subsidie wordt verleend. Een onderdeel van die kosten vormt het uurloon voor de werkzaamheden. Dat uurloon is tot een maximaal bedrag subsidiabel. Vanaf 1 januari 2021 is dit maximaal subsidiabele uurloon € 41,00 exclusief btw.

  Procedure

  U leest de regeling Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten Groningen aandachtig door. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een subsidie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Subsidieteam.

  Telefoon:  050 - 316 47 00
  E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl

  De subsidieaanvraag kunt u online indienen. Lees de subsidieregeling goed door.

  U vermeldt in uw aanvraag duidelijk:

  • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
  • bankrekeningnummer
  • Een korte beschrijving van de werkzaamheden, waaruit blijkt voor welke werkzaamheden subsidie wordt aangevraagd
  • Een begroting in het Format begroting SOK 2021 van de werkzaamheden waarin de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen worden gespecificeerd.
  • Foto's van de situatie voorafgaand aan de werkzaamheden, waaruit de noodzaak van de werkzaamheden blijkt.
  • Als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd, foto's waarop zichtbaar is dat de werkzaamheden afgerond zijn. 
  • Als de werkzaamheden nog moeten plaatsvinden dan is een door een deskundige opgestelde gespecificeerde offerte nodig. Als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd is een gespecificeerde factuur nodig. Bij de specificatie gaat het om de verschillende typen werkzaamheden, en per werkzaamheid om de uitsplitsing in de benodigde uren en de materiaalkosten.
  • Alleen voor een vereniging van eigenaren: een afschrift van de Kamer van Koophandel van de vereniging en een splitsingsakte.
  • Bij een gezamenlijke aanvraag van meerdere eigenaren, een splitsingsakte.
  • Als in de aanvraag werkzaamheden zijn opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, de verstrekte omgevingsvergunning. Alleen de gemeente kan bepalen of voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig is.

  Aanvraagformulier

  U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 13 weken besluiten wij op uw subsidieaanvraag.

  U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

  Als de onderhoudswerkzaamheden aan uw monument zijn verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

  Zodra het waarschijnlijk of zeker is dat de activiteit waarvoor de subsidie is verleend niet volledig wordt uitgevoerd, als de werkzaamheden (moeten) worden gewijzigd, of als u niet aan verplichtingen van de subsidieregeling kunt voldoen moet u ons dit schriftelijk melden.

  Ter controle kunnen we facturen met betalingsbewijzen en een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden bij u opvragen.

  Houdt er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnetjes zorgvuldig.
  Het kan zo zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder heeft gekost dan u had begroot.
  Wij kunnen ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als u zich niet (helemaal) heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden.

  De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

  Hebt u nog vragen?

  Neem dan contact op met ons Subsidieteam via

  Telefoon:  050 - 316 47 00
  E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl