Ontwikkeling Innovatie Bibliotheekvoorziening

Openbare bibliotheken gaan een andere rol spelen in onze samenleving. Ze zijn meer en meer een plek waar iedereen terecht kan om te werken aan zijn eigen ontwikkeling. De klassieke bibliotheek verandert naar een plek waar de burger terecht kan voor informatie, om te leren, te ontmoeten en te lezen. Er wordt meer ingespeeld op regionaal maatschappelijke uitdagingen. Met dit budget steunen we projecten voor het ontwikkelen van vernieuwing in de bibliotheek.
 

AANVRAAGPERIODE

De aanvraag moet vóór de start van het project worden ingediend en uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar waarin het project plaatsvindt.

BESCHIKBAAR BUDGET

Het subsidieplafond voor 2020 is € 800.000.

Voor wie?

Privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals stichtingen).

Voorwaarden

1. De subsidie wordt verstrekt aan projecten die:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van innovatie voor lokale bibliotheken in de overgang naar de toekomstige bibliotheek, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
 • Gebaseerd zijn op de landelijke innovatieagenda.

2. Daarnaast is de subsidie ook bedoeld voor:

 • De invoering van een innovatieproject van de bibliotheekvoorziening (alleen als ook de gemeente ook een financiële bijdrage levert).
 • Projecten met een breder doel (dan cultureel) van de bibliotheekvoorziening (alleen als ook de gemeente een financiële bijdrage levert).

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • U kunt een subsidie ontvangen van 100% van de totale projectkosten, zoals genoemd onder punt 1, mits de hoogte van de subsidie tenminste € 50.000,- bedraagt.
 • U kunt een subsidie ontvangen van maximaal 40% van de totale projectkosten, zoals genoemd onder punt 2, mits de hoogte van de subsidie tenminste € 25.000,- bedraagt.

Geen subsidie

 • Reguliere exploitatie en/of al gesubsidieerde activiteiten en activiteiten op het terrein van regulier onderwijs en opleiding.
 • Publicaties (óók van wetenschappelijke werken en leermethoden), cd's en dvd's.
 • Consumptieve kosten.
 • De kosten voor onderhoud of verbouw van gebouwen.
 • Activiteiten die al door andere maatschappelijke partners worden uitgevoerd of gefinancierd.

Procedure

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen,
Postbus 610,
9700 AP Groningen.

U vermeldt in de subsidieaanvraag duidelijk:

 • uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres
 • bankrekeningnummer
 • een duidelijke omschrijving van de activiteit (projectplan)
 • een sluitende begroting voorzien van een gespecificeerde toelichting op de begrotingsposten en de subsidiabele kosten
 • en een dekkingsplan

Voor ondersteuning of hulp bij projectontwikkeling of het maken van een projectplan kunt u contact opnemen met een van onze steuninstellingen: Erfgoedpartners, het Centrum Groninger Taal en Cultuur, VRIJDAG, Libau, Biblionet Groningen of De Verhalen van Groningen.

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen twee weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We toetsen of uw aanvraag voldoet aan de criteria van deze subsidieregeling. 
We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag hebben ontvangen beslissen we over uw aanvraag. 
U ontvangt van ons per brief bericht of wij u wel of geen subsidie verlenen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

Als uw project langer dan een jaar duurt kunnen wij vragen om een of meerder voortgangsrapportage(s).

Indien wij u een subsidie van € 25.000,- of meer hebben verleend dient u ons, binnen 13 weken nadat uw project is afgerond, een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' te sturen. 

In onze verlengingsbrief staat welke informatie u moet meesturen. 

Binnen 13 weken nadat we de aanvraag tot vaststelling van de subsidie hebben ontvangen beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Als u een verlening hebt ontvangen voor € 125.000,- of meer dan is het mogelijk dat het subsidiebedrag lager wordt vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Een subsidie kan ingetrokken worden als blijkt dat het project niet of niet volledig is uitgevoerd zoals beschreven in de subsidieaanvraag. In dat geval gaan wij over tot een terugvordering (van een deel van) de betaalde subsidie.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl