Mediafonds

Met het Mediafonds willen wij een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek. Bent u journalist en bent u van plan om journalistiek onderzoek te doen naar een actueel onderwerp in de Groninger samenleving en daarover te publiceren? Misschien komt u dan in aanmerking voor een subsidiebijdrage uit het Mediafonds.

Aanvraagperiode

Tot en met 2020 kunt u jaarlijks een aanvraag indienen vóór 1 april en vóór 1 oktober.

Beschikbaar budget

Voor 2020 is er € 97.600 beschikbaar.

Voor wie?

Individuele journalisten en stichtingen of verenigingen.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om diepgravende onderzoeksjournalistiek naar een actueel Gronings onderwerp.
  • Er moet sprake zijn van een journalistieke publicatie, online, in tijdschriften of kranten.
  • Gemaakte kosten voor publicaties in de vorm van boeken, cd's en dvd's komen niet in aanmerking.
  • Reis- en verblijfkosten en onvoorziene kosten worden niet vergoed.

Voor de volledige voorwaarden van het Mediafonds verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

De subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele kosten uit de begroting.
De maximale subsidie is € 50.000.

Procedure

U kunt uw aanvraag online indienen.

Vermeld in uw aanvraag:

  • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres
  • curriculum vitae
  • projectplan (duidelijke omschrijving van uw activiteit)
  • Een sluitende begroting voorzien van een gespecificeerde toelichting op de begrotingsposten en de subsidiabele kosten. Neem contact op met ons Subsidieteam voor een handige rekenhulp voor het maken van uw begroting en dekkingsplan, e-mail subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. De aanvragen worden per ronde beoordeeld en afgehandeld. Voor de beoordeling van de aanvragen hebben wij een onafhankelijke adviescommissie aangesteld. Als wij positief over uw aanvraag beslissen dan ontvangt u meestal een (gedeeltelijk) voorschot.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Houd er rekening mee dat wij na afloop van uw project een inhoudelijke verantwoording over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten kunnen vragen. Binnen 12 weken na de beëindiging van uw project stuurt u ons in elk geval toe:

  • Een betrouwbaar en representatief beeld van het (publieks)bereik van uw project.
  • Een kort overzicht met een specificatie en uitsplitsing van alle cofinancieringspartners en hun bijdragen.

Als we uw verantwoording hebben ontvangen stellen we het definitieve subsidiebedrag vast. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over.

Als u al een voorschot hebt gehad, verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als blijkt dat u zich niet (helemaal) aan de subsidieverplichtingen hebt gehouden. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl