Incidenteel Cultuurbudget

Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

AANVRAAGPERIODE

Tot en met 31 december 2020 kunt u jaarlijks een aanvraag indienen uiterlijk op 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september en uiterlijk op 1 november.
Wij vragen u om uitsluitend een subsidieaanvraag in te dienen voor activiteiten die gezien de corona-maatregelen zeer waarschijnlijk wél uitgevoerd kunnen worden. Hierbij is de door het Rijk gestelde datum van 1 september 2020 een belangrijke pijler. 

BESCHIKBAAR BUDGET


De eerstvolgende ronde sluit op 15 september 2020. Er is voor 2020 nog een budget beschikbaar van € 63.500.

 

 

 

Voor wie?

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen).

Voorwaarden

 • Het project richt zich op actieve deelname aan amateurkunst en/of op presentatie(s) van Groninger erfgoed.
 • Bij het project en de organisatie daarvan zijn deelnemers uit meerdere gemeenten betrokken.
 • Gemeenten en andere partijen betalen mee.
 • U ontvangt geen subsidie voor activiteiten gericht op het reguliere onderwijs of cursusaanbod, reguliere activiteiten (bijvoorbeeld van bestaande koren en toneelgezelschappen) of podiaprogrammering.
 • Voor een subsidie voor activiteiten gericht op professionele kunsten kunt u terecht bij de Kunstraad Groningen.
 • De aanvraag moet 13 weken voor de start van de activiteit binnen zijn.

Voor de volledige voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

U kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50% van de totale projectkosten.

 • De maximale subsidie is € 60.000 per project.
 • De minimale subsidie is € 15.000 per project.

Procedure

U kunt uw aanvraag online indienen.

U vermeldt in uw aanvraag duidelijk:

 • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • projectplan (duidelijke omschrijving van het project)
 • sluitende begroting (voorzien van toelichting op begrotingskosten en subsidiabele activiteiten)
 • dekkingsplan

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per brief. De aanvragen worden per ronde beoordeeld en afgehandeld. We beslissen binnen 8 weken na de sluitingsdatum van een ronde over uw aanvraag. We beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling en aan de algemene subsidievoorwaarden.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw activiteit uitgevoerd is, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen. U maakt in uw eindverslag gebruik van het format Monitoring gegevens Incidenteel Cultuurbudget.

Wij nemen een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. In deze brief staat de informatie hoe en wanneer wij de subsidie aan u overmaken.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl