Incidenteel Cultuurbudget

Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

AANVRAAGPERIODE

Tot en met 31 december 2020 kunt u jaarlijks een aanvraag indienen uiterlijk op 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september en uiterlijk op 1 november.

BESCHIKBAAR BUDGET

Na de aanvraagronde van 15 mei is er voor 2019 nog maximaal € 60.000 beschikbaar. De eerstvolgende ronde sluit op 15 september 2019. Mogelijk is dat ook de laatste ronde voor dit jaar als het subsidieplafond wordt bereikt.
 

Voor wie?

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen).

Voorwaarden

 • Het project richt zich op actieve deelname aan amateurkunst en/of op presentatie(s) van Groninger erfgoed.
 • Bij het project en de organisatie daarvan zijn deelnemers uit meerdere gemeenten betrokken.
 • Gemeenten en andere partijen betalen mee.
 • U ontvangt geen subsidie voor activiteiten gericht op het reguliere onderwijs of cursusaanbod, reguliere activiteiten (bijvoorbeeld van bestaande koren en toneelgezelschappen) of podiaprogrammering.
 • Voor een subsidie voor activiteiten gericht op professionele kunsten kunt u terecht bij de Kunstraad Groningen.
 • De aanvraag moet 13 weken voor de start van de activiteit binnen zijn.

Voor de volledige voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

U kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50% van de totale projectkosten.

 • De maximale subsidie is € 60.000 per project.
 • De minimale subsidie is € 15.000 per project.

Procedure

U kunt uw aanvraag online indienen.

U vermeldt in uw aanvraag duidelijk:

 • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • projectplan (duidelijke omschrijving van het project)
 • sluitende begroting (voorzien van toelichting op begrotingskosten en subsidiabele activiteiten)
 • dekkingsplan

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per brief. De aanvragen worden per ronde beoordeeld en afgehandeld. We beslissen binnen 8 weken na de sluitingsdatum van een ronde over uw aanvraag. We beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling en aan de algemene subsidievoorwaarden.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw activiteit uitgevoerd is, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen. U maakt in uw eindverslag gebruik van het format Monitoring gegevens Incidenteel Cultuurbudget.

Wij nemen een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. In deze brief staat de informatie hoe en wanneer wij de subsidie aan u overmaken.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met ons subsidieadviesloket via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl