Cultuurpanden provincie Groningen 2020

Wij willen de culturele infrastructuur in de provincie Groningen behouden en versterken. Nieuwe plekken creëren of bestaande plekken behouden waar mensen podiumkunsten, beeldende kunst en de presentatie van erfgoed kunnen ervaren. Daarom ondersteunen wij projecten waarbij geïnvesteerd wordt in nieuwe of bestaande panden met een culturele invulling in de provincie Groningen. Dat doen wij met een investeringssubsidie in onroerende zaken. Daarbij kunt u denken aan de bouw van een nieuw pand, (ver)bouw van een podium, expositieruimte of publiekstribune en maatregelen om de toegankelijkheid van het pand te vergroten.

U kunt geen aanvraag doen, met de huidige aanvragen is het plafond voor 2020 bereikt.

Voor wie?

U bent eigenaar van een bestaand pand of toekomstig eigenaar van een nieuw pand in de provincie Groningen.

Voorwaarden

Voor de voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij u naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • U kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50% van de investeringskosten. 
 • De maximale subsidie is € 150.000 per project.
 • Stapeling met andere subsidies is mogelijk tot een maximum bedrag.

Wanneer géén subsidie

 • Het pand is in het bezit van een overheidsorganisatie.
 • De investeringskosten zijn minder dan € 50.000.
 • Het gebouw is niet voor het publiek opengesteld of de activiteiten zijn (voor een groot deel) niet voor het publiek toegankelijk.
 • U bent met het project begonnen voordat u een aanvraag hebt ingediend.
 • U verkeert in financiële moeilijkheden of er staat een bevel tot terugvordering bij u uit.

Procedure

U leest de regeling eerst aandachtig door. Daarna bespreekt u uw project met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project voor deze subsidie in aanmerking komt. Neem voor het maken van een afspraak contact op met het Subsidieteam:

Telefoon:  050 -316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

Een complete aanvraag bevat een projectplan met daarin:

 • Een investeringsplan voor het gebouw met een actuele beschrijving van de werkzaamheden.
 • Een begroting (gespecificeerd naar kostensoort) en bijbehorend dekkingsplan. Daarin is opgenomen dat minimaal 50% van de kosten gedekt is door cofinanciering van de gemeente en/of de regio of een eigen bijdrage.
 • Een dekkinsgsplan  met de stukken waaruit blijkt dat de cofinanciering is toegezegd of beschikbaar is.
 • Een exploitatieplan voor de vijf jaren na afronding van het project. Hoe zorgt u voor het onderhoud van de onderdelen van het pand waarin is geïnvesteerd met dit project? 
 • De benodigde vergunningen voor de werkzaamheden, als dat van toepassing is.

Aanvraagformulier

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. We verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen. Binnen 13 weken beslissen we of u subsidie krijgt of niet. Als wij positief besluiten krijgt u een voorschot van 80%.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Na afronding van uw project stuurt u de provincie binnen 6 maanden een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk. De stukken die u moet meesturen zijn:

 • een financieel verslag in relatie met de oorspronkelijke begroting en het dekkingsplan in de aanvraag;
 • een inhoudelijk eindverslag in relatie met de oorspronkelijke opzet in de aanvraag en over hoe de aanvullende voorschriften en verplichtingen in de verleningsbeschikking zijn ingevuld;
 • voor subsidies tot € 125.000: een financieel verslag van een ervaren administratiekantoor dat werkt met door de overheid goedgekeurde software;
 • voor subsidies van € 125.000 en hoger: een verklaring van getrouwheid opgesteld door een accountant.
   
 • Als we de gegevens hebben ontvangen, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het restantbedrag zo snel mogelijk naar u over.
 • Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat het project minder geld heeft gekost dan u had begroot.
 • Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.
 • U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken'vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl