Culturele programmering proeftuin meertaligheid

De subsidie is bedoeld voor culturele projecten waarin meertaligheid een rol speelt waarbij vanuit meerdere provincies wordt samengewerkt. De proeftuin is een onderdeel van het programma We the North, een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de drie noordelijke provincies. Bij de proeftuin meertaligheid zijn ook de provincies Gelderland en Overijssel aangesloten.

Aanvraagperiode

De aanvragen kunnen worden ingediend van 9 december 2019 tot en met 1 maart 2020. Daarna volgt nog een tweede ronde van 2 maart tot en met 1 juni 2020. 
 

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de eerste aanvraagronde bedraagt € 110.000. Het totale subsidiebudget bedraagt € 220.000.

Voor wie?

Cultuurinstellingen in de provincies Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen en Overijssel (privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals stichtingen en verenigingen).

Voorwaarden

De activiteit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het gaat om een culturele activiteit met meertaligheid als belangrijkste inspiratiebron;
 • de activiteit richt zich op meertaligheid, waarbij de gebruikte streek- en minderheidstalen (Fries en Nedersaksisch) de basis vormen;
 • de activiteit stimuleert de dialoog tussen verschillende talen;
 • de activiteit is laagdrempelig en publieksgericht;
 • de activiteit moet voor meerdere provincies (bovenprovinciaal) relevant zijn;  
 • de activiteiten moeten worden aangevraagd en uitgevoerd door minimaal drie partijen uit drie deelnemende provincies.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij naar de officiële regeling. 

Maximale vergoeding

 • U kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50% van de projectkosten tot een maximum van € 50.000,-, als minimaal drie partijen uit drie verschillende deelnemende provincies deelnemen aan de aanvraag en de uitvoering van het project.
 • U kunt een subsidie ontvangen van maximaal 55% van de projectkosten tot een maximum van € 60.000,-, als minimaal vier partijen uit vier verschillende provincies deelnemen aan de aanvraag en de uitvoering van het project.
 • U kunt een subsidie ontvangen van maximaal 60% van de projectkosten tot een maximum van € 70.000,-, als minimaal vijf partijen uit vijf verschillende provincies deelnemen aan de aanvraag en de uitvoering van het project.
 • Er wordt alleen subsidie verstrekt als de hoogte van de subsidiabele kosten minimaal € 5.000,- bedraagt.
   

Procedure

U kunt de subsidie online aanvragen.

Op de aanvraag vermeldt u duidelijk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres.

Een complete aanvraag bevat:

 • Een projectplan. Hierin geeft u in aanvulling op het formulier aan welke doelstellingen u met het project hebt, waarom het project binnen de subsidie regeling past, wat u precies gaat doen en  hoe u dat gaat doen.
 • Gespecificeerde begroting. Indien niet opgenomen in het projectplan. Hierin geeft u de kostenposten van uw project weer. Wij vragen u ook  een toelichting op de noodzaak van de kostenposten, de aantallen en wijze waarop de prijzen zijn bepaald en een toelichting op de berekening van het totale bedrag van de BTW te geven. Indien u voor een onderbouwing offertes en/of bestekken beschikbaar hebt moet u deze als bijlage meesturen. 
 • Dekkingsplan. Indien niet opgenomen in het projectplan. Als u beschikt over bewijzen van toegezegde financiering moet u deze onderbouwen met bijvoorbeeld toezeggingsbrieven van de co-financierende partij. 
 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (alleen als de aanvragende partij ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel).
 • Een adhesieverklaring ondertekend door alle partijen die betrokken zijn bij de aanvraag.

Aanvraagformulier
 

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. De aanvragen worden per ronde beoordeeld en afgehandeld. Voor de beoordeling van de aanvragen hebben wij een adviescommissie aangesteld. De adviescommissie bestaat uit een ambtelijke vertegenwoordiging van de vijf deelnemende provincies en een kwartiermaker. De adviescommissie heeft in elk geval tot taak te adviseren over de rangschikking van aanvragen. Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid om gemotiveerd van het advies van de adviescommissie af te wijken.

Als wij positief over uw aanvraag beslissen dan ontvangt u meestal een (gedeeltelijk) voorschot.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Houd er rekening mee dat wij na afloop van uw project een inhoudelijke verantwoording over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten kunnen vragen. Binnen 12 weken na de beëindiging van uw project stuurt u ons in elk geval toe:

 • Een inhoudelijke beschrijving van de uitgevoerde activiteiten 
 • Een betrouwbaar en representatief beeld van het (publieks)bereik van uw project.
 • Een kort overzicht met een specificatie en uitsplitsing van alle cofinancieringspartners en hun bijdragen.

Als we uw verantwoording hebben ontvangen stellen we het definitieve subsidiebedrag vast. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over.
Als u al een voorschot hebt gehad, verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.
Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als blijkt dat u zich niet (helemaal) aan de subsidieverplichtingen hebt gehouden. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.
U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.
 

Hebt u nog vragen?

Neem voor vragen over de subsidieregeling contact met ons op via
e-mail: proeftuinmeertaligheid@gmail.com  

Neem voor vragen over de procedure contact op met We the North via 
e-mail: wethenorth@provinciegroningen.nl

 

Telefoon:  050 - 316 49 11