Oostelijke rondweg Bedum

Met de aanleg van een ontsluitingsweg aan de oostkant van Bedum maken we de dorpskern van Bedum veiliger en leefbaarder. Vanaf de huidige N993 komt een nieuwe weg in de richting van de spoorlijn Groningen-Delfzijl. Na de spooronderdoorgang volgt de nieuwe weg de spoorlijn in de richting van Bedum. Er komt een nieuwe brug over het huidige Boterdiep.

Waarom?

Inwoners van Bedum ervaren de dorpskern als zeer onveilig. Dat heeft twee oorzaken.

Het project is in deze fase:

Uitvoering

Het project zit in de uitvoeringsfase. De eerste werkzaamheden langs de N993 zijn al zichtbaar. Na de zomer van 2019 wordt het eerste gedeelte van de weg richting de spoorlijn aangelegd. Daarnaast wordt het gedeelte van de N993 vanaf de kruising met de Eemshavenweg tot aan de nieuwe ontsluitingsweg (inclusief de kruising Stedumerweg) aangepakt.

Voor de zomervakantie organiseren we een inloopavond met de aannemer. Meer informatie volgt op deze webpagina en in lokale kranten.

Planning

2019Onderhoud/reconstructie huidige N993 en aanleg eerste weggedeelte tot de spoorlijn
2020Bouwen spooronderdoorgang, bouwen brug over Boterdiep
2021Aanleg van laatste gedeelte weg aan de noordzijde van de spoorlijn

Downloads

Nieuwsbrief februari 2019 (PDF PDF-bestand, 362 KB)

Vastgesteld bestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Voorbereiding

In de voorbereidingsfase zijn de plannen van de voorkeursvariant verder uitgewerkt. Er is een bestemmingsplanwijziging geweest waardoor de weg mag worden aangelegd. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar geluid, trillingen, licht, archeologie en flora en fauna. Al deze onderzoeken zijn opgenomen in de bestemmingsplanwijziging en meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Planstudie

Na de verkenning is het project gestart met de planstudie. Hierin zijn de verschillende onderdelen van weg, brug en spooronderdoorgang verder uitgewerkt en is het bestemmingsplan aangepast. Met voordracht 83/2016 hebben Provinciale Staten een realisatiebesluit genomen voor dit project.

Verkenning

Samen met twee werkgroepen (omgeving en landbouw) is er een proces geweest dat heeft geleid tot 12 alternatieven om het vrachtverkeer uit de dorpskern van Bedum te weren. Hieruit zijn 3 alternatieven uitgewerkt en is er uiteindelijk bestuurlijk gekozen voor voorkeursalternatief 2. Het voorkeursalternatief heeft ter inzage gelegen en daarop zijn 42 reacties gekomen. Het voorkeursalternatief is definitief vastgesteld in voordracht 64/2014.

Wie kan mij helpen?

Wilt u meer weten over de Oostelijke rondweg Bedum? Of wilt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief? Neem contact op met Robert Wicker, Omgevingsmanager van de provincie Groningen.

Telefoon: 050 - 316 46 67
E-mail: r.a.wicker@provinciegroningen.nl

Betrokken partijen