Wat willen we bereiken?

Het project 'Kustontwikkeling Eemszijlen' heeft vier doelen. De grote uitdaging is het vinden van samenhang in deze doelen: het vinden van slimme combinaties voor natuur, leefbaarheid, toerisme, waterveiligheid, het beschikbaar houden van zoet water en de afvoer van het teveel aan regenwater. 

1. Herstel van de natuur 

In de Eems-Dollard komen zoet en zout water bij elkaar. Helaas is de natuur flink verstoord: er zit te veel slib in het water van de Eems-Dollard. Hierdoor gaat het slecht met de vogels, vissen en planten. Om de natuur te herstellen, gaan we met project Eemszijlen onderzoeken of we de Eems-Dollard meer ruimte kunnen geven. Daarvoor willen we zeewater binnenlaten in de laaggelegen Groote Polder. 

Verder zijn er ideeën om waterafvoer vanuit het achterland (deels) te verplaatsen van Delfzijl naar Groote Polder. Zo kan een overgangsgebied ontstaan van zoet en zout water. Met planten en dieren die van nature voorkomen in een gebied met brak water.

2. Leefbaarheid, recreatie en toerisme

Delfzijl

De zee heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in Delfzijl en omgeving. Om de leefbaarheid van de havenstad Delfzijl voor inwoners en bezoekers te vergroten, is in 2009 het Programma Marconi gestart. Er kwam een boulevard op de dijk, een nieuw stadsstrand, een kwelder met een vogelbroedeiland en een nieuwe brug die het centrum van Delfzijl met de Waddenzee verbindt. Het project Eemszijlen is het vervolg. Om het maritieme karakter van Delfzijl te versterken, is het idee om de spuisluis in het centrum om te bouwen tot een schutsluis. Hierdoor kan de pleziervaart weer door Delfzijl en Farmsum varen. 

Groote Polder

Door toenemende verzilting verdwijnen op termijn de bestaande planten en bomen in de Groote Polder. Het gebied is op dit moment vooral een wandelplek voor de lokale bevolking. De polder grenst aan de Eems-Dollard, dat onderdeel is van Werelderfgoed Waddenzee. Eemszijlen wil een verbinding maken tussen de zee en de polder. We willen het gebied zo inrichten dat inwoners en bezoekers de brakwaternatuur kunnen beleven tijdens een wandeling of fietstocht.

3. Klimaataanpassing

Het gebied van de Groote Polder ligt erg laag, voor de helft meer dan twee meter onder NAP. Dit verschil wordt in de toekomst nog groter, omdat de zeespiegel stijgt. Om het niveauverschil zo klein mogelijk te maken, onderzoeken we of we de Groote Polder kunnen ophogen. Door slib te laten bezinken in de lage delen, kan het gebied meegroeien met de zeespiegelstijging. Zo beschermen we het land ook in de toekomst tegen overstromingen.

4. Beschikbaarheid van zoet water

Via de grote zeesluizen bij Farmsum komt veel zout water in het Eemskanaal terecht. Dat gebeurt elke keer als er schepen van zee het Eemskanaal invaren bij het schutten. De beschikbaarheid van zoet water vanaf het Eemskanaal is belangrijk voor bijvoorbeeld voor de landbouw. Waterschap Hunze en Aa's trekt met name in het voorjaar veel extra zoet water aan van het IJsselmeer, om zo het zoute water terug te dringen. Om voldoende zoet water te houden, willen we ervoor te zorgen dat er minder zout water in het Eemskanaal terecht komt. Ook willen we het zoete water in het gebied zoet houden. 

Hebt u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanagers:

•    Peter van Dijken, telefoon 06 - 38 74 39 04, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl;
•    Evelien Meinders, telefoon 06 - 52 76 17 48, e-mail grootepolder@provinciegroningen.nl.