Hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Netwerkbeheerder TenneT legt een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten bij Hoogkerk. De bestaande verbinding van 220 kilovolt voldoet niet meer vanwege de groei van de Eemshaven als energieknooppunt. Om de gevolgen van deze verbinding te compenseren investeren TenneT en de provincie in landschaps- en natuurmaatregelen.

Maatregelen

Ter voorbereiding op de uitvoering van de compenserende landschapsmaatregelen is een programmaplan opgesteld. Daarnaast wordt een lijst met mogelijke landschapsmaatregelen voorbereid naar aanleiding van verkennende gesprekken tussen provincie, gemeenten, gebiedspartijen en bewoners(groepen). Het gaat om projecten die de relatie tussen dorpen en het omliggende landschap verbeteren en om maatregelen die landschappelijke structuren versterken, zoals watergangen, dijken, beplanting, historische terreinen en wierden. De lijst met maatregelen is niet definitief. Tijdens de uitvoering van het programma kunnen er nog projecten afvallen of nieuwe worden toegevoegd op basis van initiatieven uit de omgeving. De maatregelen moeten binnen 5 jaar na de aanleg van de nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding zijn uitgevoerd of in voorbereiding zijn.

Raad van State

De ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben op 12 januari 2018 het definitieve inpassingsplan voor de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten ter inzage gelegd. Daarop zijn 7 beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Op 11 juli 2019 komt de Raad van State bijeen en naar verwachting volgt er na de zomer een uitspraak. Het programmaplan is vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State vastgesteld, zodat de betrokken partijen na de uitspraak meteen aan de slag kunnen gaan. Met de uitvoering wordt gewacht op het definitieve oordeel van de Raad van State. Dan wordt ook de lijst met landschapsmaatregelen bekend gemaakt.

 

Vragen over dit project?

Voor meer informatie over de landschapsmaatregelen kunt u terecht bij Johan Lingbeek, afdeling Landelijk Gebied en Water.

Telefoon: 050 - 316 46 05
E-mail: J.Lingbeek@provinciegroningen.nl