Groote Polder

De komende jaren verandert de inrichting van de Groote Polder, een binnendijks gebied tussen Borgsweer en Termunterzijl. Het gebied komt in verbinding te staan met de Eems-Dollard. Daarmee vormt het een geleidelijke overgang tussen land en zee, terwijl het een plek blijft waar dorpsbewoners kunnen wandelen en recreëren. Bij de inrichting van het gebied trekken de provincie Groningen en andere betrokken partijen samen op met omwonenden.

Doel

Langs de Nederlandse kustzone van de Eems-Dollard spelen diverse vraagstukken. Zo stijgt de zeespiegel en daalt de bodem aan de binnenzijde van de zeedijk. Ook staat de leefbaarheid onder druk en baart de ecologische staat van de Eems grote zorgen. Voor de lange termijn is de beschikbaarheid van zoet water een mogelijk probleem. 

Voor toekomstige generaties willen de betrokken organisaties samen met omwonenden een kustzone langs de Eems-Dollard ontwikkelen, die bestand is tegen de gevolgen van het veranderende klimaat en waar wonen, werken en recreëren goed samengaan. 

Ambities

 • Het geleidelijk ophogen van de kustzone, met grondstoffen uit het eigen gebied;
 • De leefbaarheid van de dorpen Borgsweer, Termunterzijl en Termunten versterken, door de aanleg van een natuurlijke bufferzone in combinatie met een natuurlijk zoet-zout overgangsgebied;
 • De ecologische waarden in de Eems-Dollard verbeteren door slib te onttrekken aan het systeem en dit te gebruiken voor het ophogen van landbouwgronden, het versterken van keringen en andere doeleinden;
 • De leefbaarheid van het centrum en de havenontwikkeling van Delfzijl versterken door de sluis voor recreatievaart in ere te herstellen;
 • De zoutindringing op het Eemskanaal tegengaan door de spuisluis in het centrum van Delfzijl, waar water op zee wordt geloosd, te verplaatsen naar het Oosterhornkanaal en vanuit daar een verbinding te maken met de Groote Polder; 
 • Het project biedt kansen voor een koppeling met:
  • Ontwikkeling van voorzieningen voor recreatie in de omgeving;
  • Een veiligere verbinding tussen de dorpen en Delfzijl;
  • Vismigratie;
  • Toekomstige waterveiligheidsmaatregelen;
  • Toekomstbestendig maken van de zeesluis bij Farmsum;
  • Toekomstige zoetwaterbeschikbaarheid voor economische doeleinden;
  • Verbeteren van de hoeveelheid slib in de haven van Termunterzijl.

Fase

Het project zit in de verkennende fase (2020-2022). In deze fase gebeurt het volgende:

 • Nader onderzoek van huidige situatie, waarbij gekeken wordt naar onder meer natuurwaarden, kabels en leidingen en archeologie;
 • Gesprekken voeren gesprekken met omwonenden, wensen en eisen ophalen;
 • Uitwerken en schetsen van alternatieven;
 • In kaart brengen benodigde procedures en (hoofd)vergunningen;
 • Aanvragen financiële middelen voor vervolg.

Bewonersbijeenkomsten 

Op 29 september 2020 zijn er vier bewonersbijeenkomsten georganiseerd, twee in Borgsweer en twee in Termunterzijl. Het verslag en de presentatie van deze bijeenkomsten zijn hieronder te downloaden.

Vragen over dit project

Neem voor vragen contact op met de omgevingsmanagers: