Agenda Statencommissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid 4 april 2012

Datum: 4 april 2012
Tijd: 09:30 uur
Verslag:
Videoverslag: http://groningen.stateninformatie.nl/vergadering/10193/commissie+Mobiliteit+en+Energie++04-04-2012
Locatie: Statenzaal
Bijzonderheden:

1. Opening en mededelingen

2. Regeling van werkzaamheden

  • voorstellen vreemd aan de orde van de dag 
  • vaststellen van de agenda
  • spreektijdregeling  

3. Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden (m.b.t. geagendeerde onderwerpen)

4. Toezeggingenlijst (PDF PDF-bestanden) 

5. Mededelingen Gedeputeerden

6. Rondvraag

7. Ingekomen stukken (ter kennisneming)  

  • a. Brief van GS van 6 maart 2012, nr. 2012-10.395/10/A.15, CW (PDF PDF-bestand, 270 KB) betreffende ontwerp beleidskader jeugd 2013-2016 
  • b. Brief van GS van 21 maart 2012, nr. 2012-12273/12, CW (PDF PDF-bestand, 976 KB) betreffende aanvullende brief inzake ontwerp beleidskader Jeugd 2013 - 2016       (geen bijlage)  

8. Brief van GS van 20 maart 2012, nr. 2012-10.932/12/A.9, CW (PDF PDF-bestanden) betreffende Voortgangsrapportage Jeugd oktober 2011 t/m maart 2012 

Hierbij wordt betrokken:     

  • Het rapport (PDF PDF-bestand, 1 MB) van de Randstedelijke Rekenkamer ‘(On)verantwoord wachten op jeugdzorg’ (publicatie 13 maart 2012)       

9. Brief van GS van 28 februari 2012, nr. 2012-09684/9, OMB/PB (PDF PDF-bestand, 579 KB) betreffende woningbouw Regiovisie Groningen-Assen.

De brief van GS van 20 maart 2012, nr. 2012-12.941/11/A.8, VV (PDF PDF-bestanden) betreffende onderzoek groei, krimp en migratie              

10. Brief van GS van 14 december 2011, nr. 2011-56.461/50/A.18, OMB/PB (PDF PDF-bestand, 2 MB) betreffende actualisering Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling (De fractie van de SP heeft in de vergadering van de commissie van 22 februari verzocht om    bespreking van deze brief)  

11. Brief van GS van 8 maart 2012, nr. 2012-08928/10/A.14, CW (PDF PDF-bestand, 340 KB) betreffende rapportage gebiedsgericht werken sociaal beleid     

12. Brief van GS van 7 maart 2012, nr. 2012- 09650/10/A.10, CW (PDF PDF-bestanden) betreffende vraag over reiskosten voor VO-leerlingen uit Provinciaal Studiefonds    

13. Sluiting.

Brief

Vraag over reiskostenvergoeding voor VO-leerlingen uit Provinciaal Studiefonds (349 KB)

Bijlagen

Antwoord op vragen van statenleden Keurentjes en Krajenbrink (CDA-fractie) betr. de vestiging van een biomassa vergister in Foxhol (277 KB)