Agenda Statencommissie Omgeving en Milieu 11 april 2012

Datum: 11 april 2012
Tijd: 09:30 uur
Verslag:
Videoverslag: groningen.stateninformatie.nl/vergadering/10194/commissie+Omgeving+en+Milieu+11-04-2012
Locatie: Statenzaal
Bijzonderheden:

1. Opening en mededelingen

2. Regeling van werkzaamheden 

 • Voorstellen vreemd aan de orde van de dag

  • Strandheem toe te voegen aan de agenda als bespreekpunt 12.

 • Vaststellen van de agenda
 • Spreektijdregeling
 • Procedure (PDF PDF-bestand, 212 KB) Factory Outlet Center Zuidbroek

3. Gelegenheid tot spreken voor niet-Statenleden(m.b.t. geagendeerde onderwerpen)

4. Toezeggingenlijst  (PDF PDF-bestand, 54 KB)

5. Mededelingen

 • vanuit het college van Gedeputeerde Staten

6. Rondvraag

7. Ingekomen stukken (ter kennisneming)

 • a. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 6 maart 2012,
  nr. 2012-10.001/10/A.7, EZP (PDF PDF-bestand, 616 KB), betreffende SNN reactie op de wetgevingsvoorstellen tot herziening van het Gemeenschappelijk Landbouw beleid.   
 • b. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 21 februari 2012, nr. 2012-07485/8/A.17, OMB/PB (PDF PDF-bestand, 705 KB), betreffende Agenda voor de Veenkoloniën - definitieve vaststelling beslisdocument doorstart Agenda voor de Veenkoloniën 2012-2014. 

8. Onderzoeksrapport van De Noordelijke Rekenkamer,  ‘Een schone bodem in zicht?’   

9. Brief van het college van Gedeputeerde Staten van 1 februari 2012,
nr. 2011-59.032/4/A.16, LGW (PDF PDF-bestand, 262 KB), betreffende het Project Droge Voeten 2050.       

Hierbij wordt ook besproken: 

 • de brief van het college van Gedeputeerde Staten van 2 februari 2012, nr. 2012-01739/5/A.16, LGW (PDF PDF-bestand, 2 MB), betreffende stand van zaken Waterveiligheid in de provincie Groningen.
 • de brief van het college van Gedeputeerde Staten van 20 december 2011, nr. 2011-54.361/51/A.31, OMB/PB (PDF PDF-bestand, 248 KB), betreffende Programma Klimaatadaptie 2012-2014. (7 maart jl. doorgeschoven)  

10. Brief van het college van 22 maart 2012, nr. 2012-11.118/11/A.19, RP (PDF PDF-bestand, 455 KB), betreffende besluit tot het in procedure brengen van de Ontwerp Partiële herziening provinciale omgevingsverordening 2012. Bijlagen raadpleegbaar via www.provinciegroningen.nl).  

Hierbij wordt besproken:

 • de brief van het college van Gedeputeerde Staten van 24 januari 2012, nr. 2012-00922/4/A.9, RP (PDF PDF-bestand, 621 KB), betreffende Concept wijziging art.4.31 / 4.32  alsmede art. 4.48 / 4.49 en art. 6.3 2e lid van de Omgevingsverordening ('Ecologische hoofdstructuur'  resp. 'Bos- en natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur',  resp. 'Wijzigingsbevoegdheid Gedeputeerde Staten'). Op verzoek van de fractie van de Partij van de Arbeid.  

11. Voordracht van het college van Gedeputeerde Staten van 13 maart 2012,   nr. 2012-11.632, LGW, betreffende deelnamen aan RaboStreekrekeningen en de inzet 800.000,-- voor de invoering van gebiedsfondsen ter behoud van het Groninger Landschap (nummer 6/2012 (PDF PDF-bestand, 396 KB)).    

12. Sluiting.