Agenda Provinciale Staten 25 april 2012

Datum: 25 april 2012
Tijd: 09:30 uur
Verslag: Handelingen PS 25 april 2012 (PDF PDF-bestand, 245 KB)
Videoverslag: groningen.stateninformatie.nl/vergadering/10197/Provinciale+Staten+25-04-2012
Besluitenlijst: Besluitenlijst Provinciale Staten 25 april 2012 (PDF PDF-bestand, 126 KB)
Locatie: Statenzaal
Bijzonderheden:

1. Toelating en beëdiging van de heren J. Wolters en J. Meesters als leden van Provinciale Staten  
Toegelaten en beëdigd

2. Notulen van de vergadering van Provinciale Staten van 21 maart 2012    
Ongewijzigd vastgesteld 

3. Ingekomen stukken van derden:  

Rubriek A

Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen:

 • 1. Jaarverslag 2011 van de Raad voor de Wadden, met begeleidend briefje van maart 2012 (PDF PDF-bestand, 332 KB);
 • 2. E-mail van mw. Z. de Vries-Pentinga, Leeuwarden van 19 maart 2012 (PDF PDF-bestand, 209 KB) betreffende slechte situatie aanlegplaatsen t.b.v. watersport;
 • 3. Brief van de Kooikersvereniging, Bergharen van 30 maart 2012 (PDF PDF-bestand, 312 KB) over subsidies voor beheer en onderhoud van eendenkooien;
 • 4. Afschrift brief van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam van 5 april 2012 (PDF PDF-bestand, 198 KB) betreffende standpunt GS over windpark N33 n.a.v. 'molenmotie' PvdA.  
  nagekomen:
 • 5. Brief van de heer F.R. Menger, Groningen met informatie over de A7-E22 N7 Zuid;
 • 6. Brief van de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) van 13 april 2012 over de Provinciale Omgevingsverordening.
  Conform besloten

Rubriek B

Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen te stellen van de commissie Omgeving en Milieu ter bespreking bij dit onderwerp in de commissie:

 • 1. Brief van de gemeente Oldambt van 23 maart 2012 (PDF PDF-bestand, 357 KB) betreffende een Factory Outlet Center bij Zuidbroek  
  Conform besloten

Rubriek C

Voorgesteld wordt het volgende stuk in handen te stellen van Gedeputeerde Staten:

 • 1. E-mail van de heer J.J. Lambeck, Oosterwijtwerd van 7 april 2012 over voerbalen in het landschap.    
  nagekomen:
 • 2. Brief van Tegenwind Veenkoloniën, Nieuw Buinen over een onderzoek naar gezondheidseffecten van industriële windturbines.
  Conform besloten

4.    Regeling van werkzaamheden

 • a. Vaststelling behandelvoorstellen  
  Ongewijzigd vastegesteld
 • b. Vaststelling agenda (A- en B-lijst)    
  Ongewijzigd vastgesteld

5.    C-stukken  

Voorgesteld wordt de volgende stukken voor kennisgeving aan te nemen:

 • a. Brief van 20 maart 2012, nr. 2012-11.660/12/A.6, VV, betreffende Aanpak Ring Zuid;
 • b. Brief van 20 december 2011, nr. 2011-54.922/51/A.33, VV, rapport 'Alternatieven voor aanbesteding van het openbaar vervoer in Groningen' en de brief van1 november 2011, nr. 2011-48.819/44/A.16, VV, betreffende verkenning verbetering personele aspecten bij concessieovergang;
 • c. Brief van het gemeentebestuur van Delfzijl van 2 februari 2012, betreffende verzoek tot besluit tot onttrekken van fietspad Dijkweg te Delfzijl aan de openbaarheid;
 • d. Brief van mevrouw G.H. van der Leest namens Stichting Dorpsbelangen Spijk van 29 januari 2012 betreffende onacceptabele bezuinigingen op dienstregeling Spijk e.o.;
 • e.  Brief van 20 maart 2012, nr. 2012-10.932/12/A.9, CW, betreffende Voortgangsrapportage Jeugd oktober 2011 t/m maart 2012 en het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer ‘(on)verantwoord wachten op jeugdzorg’;
 • f. Brief van 28 februari 2012, nr. 2012-09684/9, OMB/PB, betreffende woningbouw Regiovisie Groningen-Assen;
 • g. Brief van 20 maart 2012, nr. 2012-12.941/11/A.8, VV, betreffende onderzoek groei, krimp en migratie;          
 • h. Brief van 14 december 2011, nr. 2011-56.461/50/A.18, OMB/PB, betreffende actualisering Provinciaal Actieplan Bevolkingsdaling;
 • i. Brief van 8 maart 2012, nr. 2012-08928/10/A.14, CW, betreffende rapportage gebiedsgericht werken sociaal beleid;
 • j. Brief van 7 maart 2012, nr. 2012- 09650/10/A.10, CW, betreffende vraag over reiskosten voor VO-leerlingen uit Provinciaal Studiefonds;
 • k. Onderzoeksrapport van De Noordelijke Rekenkamer,  ‘Een schone bodem in zicht?’
 • l. Brief van 22 maart 2012, nr. 2012-2012-11.118/11/A.19, RP, betreffende besluit tot het in procedure brengen van de ontwerp Partiële herziening POV 2012; brief van 24 januari 2012, nr. 2012-0922/4 /A.9, RP, betreffende concept wijziging art.4.31/ 4.32 alsmede art. 4.48/ 4.49 en artikel 6.3, 2e lid van de Omgevingsverordening ('Ecologische hoofdstructuur' respectievelijk 'Bos- en natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur', respectievelijk 'Wijzigingsbevoegdheid Gedeputeerde Staten').  
 • m. Brief van 6 maart 2012, nr. 2012-08725/10/A.6, EZP, betreffende subsidieaanvraag REP ZZL, project Havenkwartier en Toeristische Infrastructuur fase 3 Blauwestad;
 • n. Brief van 4 april 2012, nr. 2012-15330/14/A.17, VV, betreffende start eigenlijke dialoogfase aanbesteding RegioTram; bijlagen Nota van wijzigingen; Aanbestedingsleidraad; Concept DBFMO-overeenkomst; bijlagen bij Outputspecificatie: Referentieontwerp; Kaderdocument Groen; Kaderdocument Vormgeving; Materialiseringskaart; BLVC-kader exploitatiefase; BLVC-kader; realisatiefase; Integraal Veiligheidsplan; Samenvatting tweede actualisatie business case en herziening plafondprijs; Tweede actualisatie business case; Second opinion tweede actualisatie business case; Reactie op de second opinion; Integrale second opinion DBFMO overeenkomst, betalingsrnechanisme en outputspecificatie met bijlagen: Second opinion DBFMO overeenkomst; Second opinion Betalingsmechanisme; Second opinion Outputspecificatie;
 • o. Brief van 28 februari 2012, nr. 2012-07154/7/A.21, EZP, betreffende overname Enexis- aandelen en brief van 24 januari 2012, nr. 2012-02610/4/A.15, FC, betreffende Rendementsmodel Essent-gelden;
 • p. Brief van 15 februari 2012, nr. 2012-07531/7/A.23, EZP, betreffende transportkosten en concurrentiepositie Aldel.    

  Voor kennisgeving aangenomen

B-stukken  

B.1  Voordracht van Gedeputeerde Staten van 13 maart 2012, nr. 2012-09267, VV, betreffende het RSP-project Facelift Noordelijke Stations (nummer 7/2012 (PDF PDF-bestand, 2 MB)).
Conform besloten 

B.2  Voordracht van Gedeputeerde Staten van 13 maart 2012, nr. 2012-11.623, LGW, betreffende deelnamen aan RaboStreekrekeningen en de inzet 800.000,-- voor de invoering van gebiedsfondsen ter behoud van het Groninger Landschap (nummer 6/2012 (PDF PDF-bestand, 396 KB)).  
Conform besloten

B.3 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 21 februari 2012, nr. 2012-07990, FC, inzake de afgegeven bankborgtocht aan de Rabobank voor de financiering Havenschap Delfzijl/Eemshaven en de garantstelling voor de huur van het Havenschap (nummer 4/2012 (PDF PDF-bestand, 332 KB))    
Conform besloten

A-stukken  

A.1 Brief van 22 februari 2012, nummer 2012-07961/8/A.21, ABJ (PDF PDF-bestand, 190 KB), betreffende stand van zaken uitwerking statenmotie 'ontwikkeling visie en beleid gemeentelijke (her) indeling'.
Na debat brief voor kennisgeving aangenomen

Hierbij wordt betrokken:

 • Brief van Gedeputeerde Staten van 20 april 2012, nr. 2012-18.176/16, ABJ (PDF PDF-bestand, 216 KB), betreffende Tijdlijn bestuurlijke organisatie - toezegging staten-commissievergadering Bestuur, Financiën en Economie 11 april jl.

A.2 Bijlage 4 (PDF PDF-bestand, 3 MB) (Outputspecificatie), behorende bij brief van Gedeputeerde Staten van 4 april 2012, nr. 2012-15330/14/A.17, VV, over start eigenlijke dialoogfase aanbesteding RegioTram. (op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren i.v.m. het indienen van een motie)
Na debat bijlage 4 voor kennisgeving aangenomen

A.3  Brief van Gedeputeerde Staten van 27 september 2011, nr. 2011-36.863/37/A.8, VV (PDF PDF-bestand, 205 KB), betreffende verruiming vaarweg Lemmer-Delfzijl. Sp-orbrug en bochtverruiming Zuidhorn en planstudie tweede fase Lemmer-Delfzijl. Hierbij wordt betrokken de brief van Gedeputeerde Staten 20 maart 2012, nr. 2012-12.862/12/A.7, VV (PDF PDF-bestand, 1 MB), betreffende beantwoording vragen spoorbrug Zuidhorn. 
Na debat brief voor kennisgeving aangenomen 

A.4 Voordracht van Gedeputeerde Staten van 6 maart 2012, nr. 2012-10.319, EZP, inzake de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds (nummer 5/2012 (PDF PDF-bestand, 1 MB)) Hierbij wordt betrokken: de brief van 10 april 2012 namens diverse organisaties betreffende visie op het ontwerp van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds    
Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld; punt 4 uit besluittekst vervalt i.v.m. een aanvaarde motie (PDF PDF-bestand, 86 KB) van de fracties van D66; VVD; PvdA; Partij voor de Dieren en de ChristenUnie. In de motie spreken de Staten uit dat er twee afgevaardigden uit de Staten in het AB moeten plaatsnemen en dat er een plv. AB-lid, zijnde Statenlid, wordt aangewezen. 

A.5  Brief van 23 februari 2012, nr. 2012-08653/8/A.23, VV (PDF PDF-bestand, 4 MB) betreffende financiële situatie OV-bureau en de brief van Gedeputeerde Staten van 10 april 2012, nr. 2012-16.501/15/A.28, VV (PDF PDF-bestand, 382 KB), betreffende maatregelenpakket busvervoer per mei 2012. 
Na debat brieven voor kennisgeving aangenomen.

A.6 Brief van Gedeputeerde Staten van 1 februari 2012, nr. 2011-59.032/4/A.16, LGW (PDF PDF-bestand, 262 KB), betreffende het Project Droge Voeten 2050 en brief van 2 februari 2012, nr. 2012-01739/5/A.16, LGW (PDF PDF-bestand, 2 MB), betreffende stand van zaken Waterveiligheid in de provincie Groningen en de brief van 20 december 2011, nr. 2011-54.361/51/A.31, OMB/PB (PDF PDF-bestand, 248 KB), betreffende Programma Klimaatadaptie 2012-2014.
Na debat brieven voor kennisgeving aangenomen.