Ruimtelijke plannen

Een belangrijke taak van de overheid is het planmatig inrichten van de ruimte. We noemen dat de ruimtelijke ordening. Rijk, provincies en gemeenten stellen hiervoor ieder hun eigen plannen op. Daarbij houden we rekening met individuele en gemeenschappelijke belangen. We proberen de samenleving en de ruimte zo goed mogelijk aan elkaar aan te passen.

Hieronder lichten wij enkele van onze ruimtelijke plannen toe.

Ruimtelijke plannen

  • Wat is een reactieve aanwijzing?

    Binnen een gemeentelijke bestemmingsplanprocedure kan iedereen, dus ook de provincie, zienswijzen indienen. Als een gemeente de zienswijzen van de provincie niet volledig overneemt heeft de provincie het recht een reactieve aanwijzing te geven. Met een reactieve aanwijzing stelt de provincie delen van een bestemmingsplan buiten werking. Tegen deze provinciale stap kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  • Wat is een provinciaal inpassingsplan?

    Een provinciaal inpassingsplan is een soort bestemmingsplan dat wordt opgesteld door de provincie. Met een inpassingsplan kan de provincie belangrijke projecten uitvoeren op het gebied van ruimtelijke ordening. De provincie kan een inpassingsplan maken als er sprake is van een provinciaal belang. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bouwprojecten die over verschillende gemeentegrenzen lopen, zoals de aanleg of omleiding van provinciale wegen. In een inpassingsplan staan regels over het gebruik van gronden en gebouwen. Wat mag er gebouwd worden? Hoe groot mag de bebouwing zijn? Daarnaast maakt de provincie een verbeelding (plankaart) die de grenzen van de bestemmingen en bouwvlakken aangeeft.