Vraag en antwoord burgerinitiatief

Elke vijf weken nemen Provinciale Staten besluiten over allerlei onderwerpen die voor de inwoners van de provincie Groningen van belang zijn. Dit gebeurt in de Statenvergadering. Inwoners van de provincie Groningen kunnen hun mening laten horen aan Provinciale Staten. Burgers kunnen zelfs hun voorstel op de vergaderagenda van Provinciale Staten zetten door het burgerinitiatief.

Burgerinitiatief

 • Wat is het burgerinitiatief?

  Het burgerinitiatief biedt kiesgerechtigde Groningers van 18 jaar en ouder de mogelijkheid om zelf een voorstel op te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten.

  Met de Verordening op het Burgerinitiatief hebben Provinciale Staten van Groningen geregeld dat inwoners onderwerpen kunnen agenderen voor vergaderingen van Provinciale Staten. Dat kunnen concrete voorstellen zijn waarover de staten een besluit moeten nemen. Maar ook onderwerpen waarvan de indieners willen dat de staten erover discussiëren.

  Met de invoering van het burgerinitiatief willen Provinciale Staten inwoners van de provincie Groningen de gelegenheid geven meer invloed uit te oefenen op de provinciale politiek.

 • Wanneer kunt u een burgerinitiatief indienen?

  Aan het indienen van een burgerinitiatiefvoorstel is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste is dat het voorstel betrekking moet hebben op een onderwerp waar de provincie over gaat. Provinciale Staten moeten bevoegd zijn over het onderwerp een beslissing te nemen.

  Veel zaken in uw directe omgeving komen daardoor niet in aanmerking. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij de provincie gaat het meestal om zaken die de gemeentegrenzen overschrijden. Voorbeelden van provinciale en niet-provinciale onderwerpen staan in het document 'Uw voorstel aan de orde in Provinciale Staten' (PDF PDF-bestand, 19 KB).

  Een andere belangrijke voorwaarde voor het indienen van een burgerinitiatiefvoorstel is dat u medestanders moet vinden voor uw voorstel. U hebt 1000 handtekeningen nodig van stemgerechtigde inwoners van de provincie om uw initiatief op de agenda van Provinciale Staten te krijgen.
  Hieronder vindt u alle voorwaarden voor het indienen van Burgerinitiatief op een rij.

  Let wel, het burgerinitiatief is een relatief 'zwaar' middel. Naast het burgerinitiatief zijn er ook andere, minder zware, mogelijkheden om bij Provinciale Staten aandacht te vragen voor een onderwerp. Deze kunt u vinden onder andere mogelijkheden.

  Voorwaarden

  Als u vindt dat de Groningen Staten een besluit zouden moeten nemen over een concreet onderwerp, dan heeft u het recht dit aan hen voor te leggen. Er is een aantal voorwaarden waar het burgerinitiatief aan moet voldoen:

  • Alleen kiesgerechtigde geregistreerde inwoners van de provincie Groningen van 18 jaar en ouder kunnen een burgerinitiatief indienen.
  • Het initiatiefvoorstel moet voorzien zijn van achternaam, voornaam, adres, geboortedatum en handtekening van de indiener.
  • Initiatiefvoorstellen moeten de steun hebben van 1000 kiesgerechtigde Groningers. Die steun moet blijken uit een handtekeningenlijst die bij het burgerinitiatief wordt gevoegd.
  • De handtekeningen zijn alleen geldig als alle ondertekenaars ook hun eerste voornaam, achternaam, adres en geboortedatum invullen.
  • Het voorstel bevat een nauwkeurige en concrete omschrijving van de (eventuele) beslissing van Provinciale Staten, een toelichting op het voorstel en de motieven voor het voorstel.
 • Wat komt niet in aanmerking?

  Voor veel zaken kunt u een voorstel indienen, er is echter een aantal uitzonderingen:

  • Uw voorstel moet vallen binnen de bevoegdheden van Provinciale Staten
  • Uw voorstel mag niet gaan over een klacht over het gedrag van bestuurders of een bezwaar tegen een besluit van een bestuursorgaan van de provincie
  • U kunt geen onderwerpen aandragen waarover Provinciale Staten tot maximaal twee jaar voor uw burgerinitiatief een besluit hebben genomen
 • Burgerinitiatief indienen

  U dient uw voorstel schriftelijk in te dienen via de Statengriffie van de provincie Groningen. Gebruik hiervoor het formulier Burgerinitiatiefvoorstel (PDF PDF-bestand, 14 KB). Op het formulier Ondersteuningsverklaring (PDF PDF-bestand, 30 KB) kunt u de benodigde handtekeningen van medestanders verzamelen.

 • Hulp bij het indienen

  Met vragen of voor hulp bij het indienen van een burgerinitiatiefvoorstel kunt u terecht bij de Statengriffie van de provincie Groningen, telefoon 050-316 4458 of per e-mail: statengriffie@provinciegroningen.nl. of via de knop "Contact" onder aan deze pagina. De medewerkers van de griffie kunnen bijvoorbeeld beoordelen of uw verzoek inderdaad binnen de beslissingsbevoegdheid van de Provinciale Staten valt.

 • Hoe wordt uw voorstel daarna behandeld?

  Na het indienen van uw burgerinitiatiefvoorstel ontvangt u binnen een drie weken schriftelijk bericht of uw voorstel aan de eisen voldoet en op de agenda van de Statenvergadering staat. Is dat (nog) niet het geval, dan krijgt u de mogelijkheid om uw voorstel aan te passen.

  Zodra het Presidium vaststelt dat het voorstel aan alle eisen voldoet, besluiten zij wanneer uw burgerinitiatief wordt behandeld en krijgt u een schriftelijke uitnodiging voor de Statenvergadering.

  Wanneer uw voorstel wordt geagendeerd voor een vergadering van Provinciale Staten, dan krijgt u de gelegenheid uw burgerinitiatief mondeling toe te lichten tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Statenleden kunnen u ook vragen stellen over uw voorstel. Binnen 3 weken wordt u schriftelijk geïnformeerd of uw voorstel is overgenomen door Provinciale Staten.

 • Andere mogelijkheden

  Zoals eerder vermeld, is het burgerinitiatief relatief een 'zwaar' middel. Naast het burgerinitiatief zijn er ook andere, mogelijkheden om bij Provinciale Staten aandacht te vragen voor een onderwerp:

  • U kunt gebruik maken van het inspreekrecht tijdens de commissievergaderingen wanneer een onderwerp geagendeerd staat op de agenda van de Statencommissie. Hierover is een folder beschikbaar die u kosteloos kunt aanvragen bij de Statengriffie.
  • U kunt contact opnemen met Statenleden door hen te bellen, te schrijven of een e-mail te sturen.
  • U kunt ook een brief sturen aan Provinciale Staten: Postbus 610, 9700 AP Groningen