Vraag en antwoord bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie, kunt u in de meeste gevallen bezwaar maken. Zo’n besluit kan bijvoorbeeld gaan over het verlenen, intrekken of weigeren van een vergunning, ontheffing of subsidie. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is opgenomen wanneer en op welke wijze u bezwaar kunt maken tegen een besluit van de provincie. Hieronder vindt u meer informatie.

Bezwaar en beroep

 • Wanneer kunt u bezwaar maken?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie waarbij uw belang rechtstreeks betrokken is, kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken bij het bestuursorgaan van de provincie dat het besluit heeft genomen. Bestuursorganen van de provincie zijn:

  • Provinciale Staten;
  • Gedeputeerde Staten;
  • de commissaris van de koningin;
  • soms een afdelingshoofd of ambtenaar.     

  Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dat onderaan het besluit vermeld. U kunt ook bezwaar maken tegen de schriftelijke weigering om een besluit te nemen.

 • Wat houdt een bezwarenprocedure in?

  Als uw bezwaar ontvankelijk is, vindt in de bezwarenprocedure heroverweging plaats van het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt. De Commissie rechtsbescherming behandelt deze bezwaren. De Commissie rechtsbescherming bestaat uit:

  • een externe voorzitter en
  • een aantal externe leden.

  De Commissie rechtsbescherming adviseert het bestuursorgaan over het te nemen besluit op bezwaar. Deze commissie nodigt u in de meeste gevallen uit voor een hoorzitting.

 • Binnen hoeveel tijd kunt u bezwaar maken?

  Als u bezwaar wilt maken, moet u het bezwaarschrift binnen zes weken indienen na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. Dat is de dag van toezending of uitreiking van het besluit. Bij besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, is het de dag van kennisgeving van het besluit in een krant of blad. De termijn is heel belangrijk. Als u het bezwaarschrift niet binnen de aangegeven termijn hebt ingediend, verspeelt u daarmee in het algemeen uw recht om bezwaar te maken. Uw bezwaar wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat niet inhoudelijk op uw bezwaren wordt ingegaan. Wacht met het maken van bezwaar dus niet tot de laatste dag. Het is mogelijk dat de termijn van zes weken voor u te kort is om een voldoende gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. U kunt dan binnen de termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen waarin u aangeeft dat u de redenen van uw bezwaar later indient. Zo behoudt u het recht op bezwaar. U krijgt dan bericht hoe lang u nog de tijd hebt voor uw bezwaar.

 • Aan wie moet u het bezwaarschrift richten?

  U moet uw bezwaarschrift richten aan het bestuursorgaan van de provincie dat het besluit heeft genomen. Dat is ook het geval als het besluit namens een van deze bestuursorganen is genomen door een ander.  
  Weet u het niet goed, dan kunt u het bezwaarschrift ook richten aan:

        Provinciebestuur van Groningen
        Postbus 610
        9700 AP Groningen    

 • Wat moet in ieder geval in het bezwaarschrift staan?
  • Uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
  • de datum, het nummer en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
  • uw handtekening.

  U moet het bezwaarschrift altijd ondertekenen. Als iemand anders een bezwaarschrift voor u indient, moet een door u ondertekende schriftelijke machtiging meegezonden worden.

 • Hoe dient u een bezwaarschrift in?

  Per post is de meest gebruikelijke weg. Als u een bezwaarschrift persoonlijk bij het provinciehuis afgeeft, vraag dan altijd bevestiging van de ontvangst van de brief, zodat de datum van ontvangst op schrift staat. Als u uw bezwaarschrift in een brievenbus van het provinciehuis deponeert, dan is het risico van niet tijdige/geen ontvangst voor u. Dit geldt ook als u een bezwaarschrift per fax of e-mail verstuurt. Bovendien moet u altijd nog een origineel exemplaar met uw handtekening indienen. 

 • Is een advocaat verplicht?

  U bent niet verplicht om een advocaat of juridisch adviseur in te schakelen voor het voeren van een bezwarenprocedure. 

 • Is vergoeding van door u gemaakte kosten mogelijk?

  Het bestuursorgaan van de provincie brengt geen kosten in rekening voor de behandeling van uw bezwaarschrift. U maakt extra kosten als u een advocaat inschakelt of iemand anders die beroepsmatig rechtsbijstand verleent. Dit geldt ook wanneer u getuigen en/of deskundigen meeneemt naar de hoorzitting of als u andere kosten hebt gemaakt. Dan kan een kostenvergoeding alleen plaatsvinden, als het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt wegens onrechtmatigheid wordt herroepen en deze onrechtmatigheid aan het
  bestuursorgaan te wijten is. Het bezwaar moet dan volledig gegrond verklaard worden. Motiveringsgebreken of vormfouten geven geen recht op een kostenvergoeding.

  U moet rekening houden met de mogelijkheid dat u de kosten niet vergoed krijgt. Bovendien bestaan de vergoedingen uit normbedragen. Deze bedragen vindt u op www.wetten.overheid.nl/BWBR0006358/. De werkelijke kosten kunnen hoger zijn. U moet een verzoek tot kostenvergoeding indienen, voordat het bestuursorgaan over het bezwaarschrift heeft beslist.

 • Wanneer kunt u een voorlopige voorziening (spoedvoorziening) vragen?

  Als u een bezwaarschrift indient, betekent het niet dat het besluit waartegen het is gericht niet in werking treedt. Als u wilt voorkomen dat het besluit wordt uitgevoerd, kunt u (onder voorwaarde dat u ook bezwaar maakt) de president of voorzitter van het rechtscollege dat bevoegd is te beslissen op een eventueel beroep, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als er geen uitstel mogelijk is. U vindt de naam van dit rechtscollege onderaan het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de
  schriftelijke weigering om een besluit te nemen, kunt u ook verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De griffier van het bevoegde rechtscollege heft griffierecht voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening. U kunt het actuele tarief navragen bij die griffier van dat rechtscollege of vinden op de site www.rijksoverheid.nl.

 • Is het overslaan van de bezwarenprocedure (rechtstreeks beroep) mogelijk?

  In bepaalde gevallen kan in het bewaarschrift verzocht worden om de bezwarenprocedure over te slaan en in te stemmen met rechtstreeks beroep. In de volgende situaties is rechtstreeks beroep mogelijk:

  • als voorafgaande aan het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt al een volledige en uitgebreide uitwisseling van argumenten heeft plaatsgevonden, en
  • als het duidelijk is dat de bezwarenprocedure geen toegevoegde waarde meer heeft; behalve enkele uitzonderingen.

  Indien het bestuursorgaan met dat verzoek instemt, wordt het bezwaarschrift als beroepschrift doorgezonden naar de bevoegde rechter. Er zal dan griffierecht geheven worden. Een beroepschrift dat te gemakkelijk naar de bevoegde rechter is gestuurd, kan door de bevoegde rechter naar het bestuursorgaan teruggestuurd worden. In dat geval wordt het beroepschrift alsnog als bezwaarschrift behandeld.  

 • Is het oplossen van het geschil door bemiddeling mogelijk?

  Indien uw bezwaar daarvoor in aanmerking komt, zal een medewerker van het
  bestuursorgaan u daarover informeren. 

 • Wat is de afhandelingstermijn?

  De wettelijke afhandelingstermijn voor bezwaren is twaalf weken na afloop van de termijn waarbinnen bezwaar kon worden gemaakt. Deze afhandelingstermijn kan met zes weken worden verlengd. Verder uitstel is alleen met uw instemming mogelijk of ingeval van naleving van wettelijke voorschriften. Wanneer niet tijdig wordt beslist, dan kunt u van het bestuursorgaan een dwangsom eisen.     

  Informatie daarover kunt u vinden op de pagina 'wanneer wij niet tijdig beslissen'.

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen over de procedure kunt u terecht bij het secretariaat van de Commissie rechtsbescherming, Postbus 610, 9700 AP Groningen; telefoonnummer 050-316 42 28 of 050-752 72 11; e-mail rechtsbescherming@provinciegroningen.nl.

Downloads