Wadlooptocht organiseren (vergunning, ontheffing)

Wilt u een wadlooptocht organiseren voor één of meer personen? Dan moet u bij de provincie een wadloopvergunning aanvragen. Voor een (natuureducatieve) excursie heeft u een ontheffing nodig. Er zijn drie typen wadloopvergunningen:

  • de A-vergunning (uitsluitend voor wadlooporganisaties),
  • de B-vergunning (voor individuele personen die met een groep tot maximaal 12 personen willen lopen),
  • de C-vergunning (als je alleen wilt lopen).

Aan elke type vergunning zijn voorschriften verbonden. De Wadloopadviescommissie geeft ons advies over het al dan niet verlenen van een vergunning of ontheffing.

Voorwaarden

Om een wadlooptocht te houden moet u minimaal 18 jaar zijn en voldoende ervaring hebben met het leiden van wadlooptochten. Wij verlenen bovendien alleen een vergunning of ontheffing als u of de gidsen over voldoende hulp- en reddingsmiddelen beschikken.

Vergunning aanvragen

U kunt jaarlijks tussen 1 en 31 december een wadloopvergunning aanvragen. Voor het aanvragen van een wadloopvergunning kunt u gebruik maken van aanvraagformulieren. Deze formulieren zijn te downloaden via de informatiepagina voor wadlopers op www.waddenzee.nl.

Uw aanvraag moet bestaan uit een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Stuur uw volledige aanvraag naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân
afdeling Stêd & Plattelân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

U kunt de volledige aanvraag ook digitaal aanleveren via de Berichtenbox van Antwoord voor Bedrijven.

Procedure

Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. U ontvangt binnen dertien weken schriftelijk bericht over toewijzing of afwijzing van uw aanvraag. Voor een ontheffingaanvraag geldt acht weken. Als deze termijn is verstreken mag u er niet vanuit gaan dat uw vergunning verleend is. In het belang van de veiligheid van de mensen die aan de tocht deelnemen moet de ontheffingsprocedure volledig doorlopen worden. Wanneer wij niet tijdig een beslissing nemen kunt u ons een dwangsom opleggen.

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van ons besluit, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Meer informatie over wat u tegen de uitspraak op uw aanvraag en/of bezwaarschrift kunt ondernemen, vindt u op de pagina Bezwaar maken.

Voorschriften en beperkingen

Wanneer wij u toestemming geven een wadlooptocht te organiseren, gelden er per type vergunning voorschriften en beperkingen. Deze vindt u op de informatiepagina voor wadlopers op www.waddenzee.nl. Met de voorschriften willen we overlast en schade voorkomen. Het gaat dan om de veiligheid van de deelnemers aan een wadlooptocht en de bescherming van de landschappelijke waarden en natuurwaarden van de Waddenzee. Wanneer u zich niet aan de voorschriften van de vergunning of ontheffing houdt bent u strafbaar en kunnen wij u per overtreding een geldboete opleggen of u in hechtenis laten nemen. Ook kunnen wij de vergunning of ontheffing intrekken. Deze rechtsmiddelen staan in de Algemene wet bestuursrecht.

Naast de wadloopvergunning kunnen ook andere wettelijke bepalingen gelden. Wanneer u bijvoorbeeld naar een beschermd natuurgebied wilt lopen, moet u daarvoor eerst toestemming hebben.

Een ontheffing voor (natuureducatieve) excursies is uitsluitend geldig in gebieden die wij aangewezen hebben. Deze gebieden vindt u op de informatiepagina voor wadlopers op www.waddenzee.nl.

De wadloopvergunning geldt voor een periode van vijf jaar.

Kosten

Als u deze ontheffing/vergunning aanvraagt, dan betaalt u de provincie daarvoor zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de tarieventabel in de Legesverordening provincie Groningen 1993 op  Overheid.nl (zoek op locatie 'provincie Groningen' en op woord 'legesverordening').

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie, vragen of opmerkingen contact op met onze waddencoördinator Nico Smit, telefoonnummer 050 - 316 4083, e-mail n.smit@provinciegroningen.nl of met de provincie Fryslan, afdeling Stêd & Plattelân, team Vergunningen en Beheer, telefoon 058 - 29 25 109.
Informatie en actueel nieuws over wadlopen vindt u op de officiële overheidssite voor de waddenzee en het waddengebied. Daar kunt u ook de verordening, formulieren, voorschriften en kaarten downloaden.

Wet- en regelgeving