Beschermde gebieden (vergunning)

Het is verboden om zonder vergunning in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied of een gebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland activiteiten uit te voeren die de kwaliteit van het gebied verminderen. Dit geldt ook voor de aantasting, verslechtering of verstoring van de leefgebieden van plant- en diersoorten in het gebied. U bent verplicht voor deze activiteiten een vergunning aan te vragen bij de provincie.

Voorwaarden

U moet een vergunning aanvragen als:

  • u projecten wilt realiseren of handelingen wilt verrichten in een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied;
  • niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren;
  • niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een verstorend effect hebben op de plant- en diersoorten waarvoor het gebied is aangewezen;
  • deze activiteiten niet genoemd zijn in een natuurbeheerplan.

U moet ook een vergunning aanvragen als u niet kunt uitsluiten dat uw activiteiten een negatief effect hebben op plant- en diersoorten die niet zijn aangewezen, maar wel juridisch beschermd zijn.

U heeft geen vergunning nodig voor het weiden van vee en het uitrijden van mest in en nabij een Natura 2000-gebied.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Activiteiten met stikstofemissie kunnen tot op grote afstand effecten hebben op de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Voor activiteiten met stikstofemissie treedt op 1 juli 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Dit programma biedt enerzijds natuurherstel en anderzijds ruimte voor economische ontwikkelingen waarbij stikstof vrijkomt.

Met de inwerkingtreding van het PAS geldt alleen nog een vergunningplicht voor activiteiten die meer dan 1 mol stikstofdepositie per hectare per jaar geven op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied. Bij een stikstofdepositie tussen de 0,05 mol en 1 mol N/ha/j bestaat er een meldingsplicht.

Via de website Aerius (kies voor 'Aerius Calculator') berekent u wat uw stikstofdepositie is op Natura 2000-gebieden en of u verplicht bent te melden of verplicht bent een vergunning aan te vragen.

Meldingen PAS

Voor meldingen en vergunningen is een beperkte hoeveelheid ontwikkelingsruimte beschikbaar. Meldingen en vergunningaanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Om onnodige reservering van ontwikkelingsruimte te voorkomen moet de vergunde of gemelde activiteit binnen twee jaar gerealiseerd te zijn.

Een melding kunt u indienen door in het programma Aerius Calculator links op het tabblad ‘melding/aanvraag’ te klikken.

U kunt maximaal per PAS-programmaperiode 3 mol/ha/ja aanvragen. Op uw vergunningaanvraag is de Tijdelijke beleidsregel emissiearme huisvesting van toepassing. Het PAS heeft alleen betrekking op activiteiten met stikstofemissie.

Aanvragen

De vergunning is in principe onderdeel van de omgevingsvergunning. Is ook een milieuvergunning en/of bouwvergunning nodig? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.

Het is ook mogelijk om via een aparte procedure een vergunning Wet natuurbescherming of een vergunning Wet natuurbescherming PAS aan te vragen bij de provincie met de aanvraagformulieren onderaan deze pagina.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

loketvergunningen@provinciegroningen.nl

of naar:

Provincie Groningen
t.a.v. afdeling Landelijk Gebied en Water
Postbus 610
9700 AP Groningen

Kosten

Als u deze ontheffing/vergunning aanvraagt, dan betaalt u de provincie daarvoor zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de tarieventabel in de Legesverordening provincie Groningen 1993 op  Overheid.nl (of zoek op locatie 'provincie Groningen' en op woord 'legesverordening').

Meer informatie

Hebt u vragen over deze vergunning? Neem dan contact op met info@provinciegroningen.nl of telefoon 050 - 316 49 11.

Meer informatie over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op de website pas.bij12.nl. Informatie over de beleidsregels is te vinden de Provinciale Bladen in 2015, nummers 3682, 3686 en 3702.

Wet- en regelgeving

  • Wet natuurbescherming, artikel 1.1, 2.7, 2.8
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Besluit natuurbescherming, artikel 1.3, 2.7
  • Regeling natuurbescherming, artikel 2.1, 2.4

Aanvraagformulier en toelichting