Beschermde dier- en plantensoorten (ontheffing)

Wanneer u een evenement organiseert of werkzaamheden gaat uitvoeren, kunnen door deze activiteit beschermde planten of (nesten of verblijfplaatsen) van dieren verstoord of weggenomen worden. Iedereen in Nederland die een activiteit uitvoert, moet rekening houden met dieren en planten. We hebben de zogenaamde zorgplicht; we moeten alles doen wat nodig is het schaden van dieren of planten te voorkomen.

Voor wie?

De zorgplicht en de Wet Natuurbescherming geldt voor iedereen; particulieren, instanties, bedrijfsleven en overheden.

Wat moet u doen?

Voorafgaand aan uw evenement of werkzaamheden onderzoekt u of er op de plek van uw activiteit beschermde soorten planten of dieren zijn. Kunnen deze soorten hinder ondervinden van uw activiteiten? En zo ja, is er een alternatief mogelijk? Denk daarbij aan een andere locatie, periode, werkwijze of inrichting.

Vrijstelling (ontheffing) van verboden

Is er geen alternatief? In dat geval zal uw activiteit leiden tot overtreding van de verbodsregels uit de Wet Natuurbescherming:

1. het is verboden dieren te doden of te vangen;
2. het is verboden dieren te verstoren;
3. het is verboden eieren te rapen of te beschadigen;
4. het is verboden verblijfplaatsen (ook nesten) te beschadigen of te vernielen;
5. het is verboden planten te beschadigen of uit te trekken.

Om uw activiteit toch te kunnen realiseren, moet dan een vrijstelling worden geregeld:

 • met een door de minister goedgekeurde gedragscode. Als u werkt volgens zo’n gedragscode kan de activiteit doorgaan en bent u niet in overtreding.
 • een ontheffing, via een specifieke (maatwerk) of een generieke ontheffing, of verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Een ontheffing kan aangevraagd worden bij de Provincie (of bij het Rijk als het bijvoorbeeld gaat om Rijkswegen en Rijkswateren). De VVGB maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning en verloopt via de gemeente waar de activiteit plaatsvindt.
 • Als u al een omgevingsvergunning heeft aanvraagt verloopt ook de ontheffing via de gemeente. Als u toch bij ons een ontheffing aan wilt vragen, moet u dit dus doen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Criteria

U kunt ontheffing krijgen als u

 1. een voldoende gemotiveerde alternatievenafweging heeft gemaakt
 2. een voldoende gemotiveerde ecologische afweging heeft gemaakt
 3. een voldoende gemotiveerde belangenafweging heeft gemaakt

Aanvragen

U kunt de ontheffing online aanvragen. Het aanvraagformulier begint met een checklist om te zien of u voor uw activiteit - en de soorten die u heeft aangetroffen - een ontheffing nodig heeft. Mocht na het invullen van de checklist een ontheffing nodig blijken, dan kunt het formulier verder invullen en als ontheffingsaanvraag verzenden. Daarna nemen wij de aanvraag in behandeling.

U stuurt als dat mogelijk is de volgende bijlagen mee:

 • activiteitenplan
 • ecologisch werkprotocol
 • quickscan
 • rapportage ecologisch onderzoek
 • machtigingsformulier

Aanvraagformulier ontheffing projecten of activiteiten met betrekking tot beschermde planten of dieren.

Het kan even duren voor het formulier opent. Graag uw geduld hiervoor. U kunt het formulier tussentijds opslaan om er later verder aan te kunnen werken. Ook dit proces gaat helaas (nog) wat traag.

Procedure

Het aanvragen van een ontheffing lijkt ingewikkelder dan het is. Het begint bij het invullen van checklist/aanvraagformulier. Na verzending krijgt u een ontvangstbevestiging met correspondentienummer van het Loket. Ook zal een legesfactuur worden toegezonden. De behandeltermijn van 13 weken gaat lopen vanaf de ontvangstdatum zoals omschreven in uw ontvangstbevestiging.

Als u een besluit heeft ontvangen, mag uw activiteit uitgevoerd worden. Wel kan dan door belanghebbenden nog zes weken bezwaar gemaakt worden tegen dit besluit. Alleen als naast een bezwaar ook om een voorlopige voorziening gevraagd is, dient u te wachten met uitvoering van de activiteit. Na afhandeling van het bezwaar bestaat nog de mogelijkheid voor belanghebbenden om in beroep te gaan.

Kosten

Als u een ontheffing aanvraagt dan betaalt u de provincie daarvoor zogenoemde leges. De hoogte van de leges vindt u in de tarieventabel in de (Wijziging) Legesverordening provincie Groningen 1993 op www.overheid.nl (zoek op locatie 'provincie Groningen' en op woord 'legesverordening').

Heeft u nog vragen?

Aan het eind van het aanvraagformulier wordt u in de gelegenheid gesteld nog een aanvullende toelichting te geven. Bij vragen over het lopende proces van een ingediende aanvraag of ecologisch inhoudelijke vragen, kunt u altijd contact opnemen met Loketvergunningen@provinciegroningen.nl.

Wet- en regelgeving

 • Wet natuurbescherming, art. 3.1, 3.2 lid 6, 3.5, 3.6 lid 2 en 3.10

Aanvraagformulier en toelichting