Onttrekken grondwater (registratieplicht)

Als u grondwater onttrekt via een inrichting of water infiltreert, heeft u in sommige gevallen een registratieplicht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is in dit geval de provincie of het waterschap. U moet aan de volgende verplichtingen voldoen:

  • U moet een registratie bijhouden van de gemeten hoeveelheden (grond)water die worden onttrokkenof geïnfiltreerd.
  • U moet elk jaar in januari of, bij beëindiging van de werkzaamheden binnen een maand, opgave doen van de per kwartaal onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheid (grond)water.
  • U geeft bij deze opgave eventuele wijzigingen in de inrichtingen door. Als u water infiltreert, bent u ook verplicht de kwaliteit van het water te meten, te registreren en daarvan opgave te doen.

Voorwaarden

U moet een installatie ter registratie opgeven wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt grondwater onttrekken of water infiltreren.
  • Deze activiteiten zijn niet van de registratieplicht uitgezonderd op grond van een provinciale verordening.

Contact

U moet de opgaven verstrekken aan de provincie(s) waarin de werkzaamheden worden verricht.

Wet- en regelgeving

  • Waterwet

Bijgewerkt: 1 december 2015