Ontgrondingen

Ontgrondingen (vergunning)

Er is sprake van ontgronding als het maaiveld of de bodem van een water wordt verlaagd. Ook als de bodem tijdelijk wordt verlaagd of er een bewerking plaatsvindt die dieper gaat dan de bovenste grondlaag is vaak sprake van een ontgronding. Het is daarbij niet van belang of grond wordt afgevoerd of elders binnen het werk wordt toegepast. Ontgrondingen worden uitgevoerd voor bijvoorbeeld de winning van zand of klei of in het kader van de uitvoering van projecten zoals de inrichting van natuurgebieden of bij de aanleg van wegen. Ook egalisaties of diepploegen van landbouwgronden zijn ontgrondingen.

In een aantal gevallen is een vergunning voor het mogen uitvoeren van een ontgronding niet nodig en geldt er een vrijstelling. Kijk hiervoor bij Ontgronding, vergunningsvrij.

Ontgrondingsvergunning

Als u een ontgronding wilt (laten) uitvoeren heeft u doorgaans een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via het aanvraagformulier ontgrondingsvergunning. Dit aanvraagformulier kunt u downloaden onderaan deze pagina. Let op dat u de vergunning tijdig aanvraagt. Voorbeelden van ontgronding zijn:

 • zandwinning
 • waterberging
 • egalisaties (van landbouwpercelen)
 • natuurontwikkeling.

Bij bekendmakingen staan de actuele ontgrondingsvergunningen.
Niet in alle gevallen hebt u een vergunning nodig. Een opsomming van de vrijstellingen staan in de Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016. Deze kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Voorwaarden

Om een ontgrondingsvergunning te krijgen, gelden een aantal voorwaarden:

 • ter voorbereiding op de uitvoering van de ontgronding moet u nagaan of er aanzienlijke milieugevolgen zijn te verwachten als gevolg van de ontgronding. In dat kader is het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling nodig. Gedeputeerde Staten moeten hebben ingestemd met het advies voor de milieueffecten (m.e.r.) op basis van een m.e.r.-beoordeling of aanmeldnotitie. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen;
 • de ontgronding is in overeenstemming met het provinciaal beleid;
 • de ontgronding komt overeen met het geldende bestemmingsplan; 
 • de eigenaar van de grond heeft toestemming gegeven voor de ontgronding.

Aanpak

In het aanvraagformulier is aangegeven welke gegevens u minimaal moet aanleveren. Dit betreft onder meer de volgende informatie over:

 • de aard van de werkzaamheden die u wilt uitvoeren en de plaats (adres);
 • de hoeveelheid en diepte van de ontgronding;
 • de datum waarop u begint met ontgronden en het tijdstip waarop de werkzaamheden worden afgerond;
 • adresgegevens en schriftelijke toestemming van de grondeigenaar.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag staan in de verordening op de heffing en invordering van leges door de provincie Groningen (zie Overheid.nl, zoek op locatie 'provincie Groningen' en op woord 'legesverordening'). Als er meer dan 10.000 m³ grond wordt verplaatst moet u tevens een ontgrondingenheffing betalen. De hoogte hiervan kunt u vinden in de Heffingsverordening ontgrondingen Groningen 1998 (wijziging en tarieventabel 2017). Deze verordeningen kunt u downloaden onderaan de pagina.

Meldingen van vrijgestelde ontgrondingen

Meestal wordt een ontgronding die is vrijgesteld van een vergunning gemeld bij de provincie Dit kunt u doen via het meldingsformulier vrijgestelde ontgronding. Dit meldingsformulier kunt u downloaden onderaan deze pagina. Welke gevallen u moet melden, kunt u vinden in de ontgrondingsverordening.

Contact

Als u een ontgrondingsvergunning wilt aanvragen, raden wij u aan om tijdig contact op te nemen met de provincie. Dit kan bij de afdeling Landelijk Gebied en Water, telefoon 050 - 316 46 27 of 050 - 316 42 83, of e-mail info@provinciegroningen.nl. De provincie kijkt samen met u of de vergunning kan worden verleend. Als het nodig is, maken we een afspraak om op de betreffende locatie te gaan kijken. Daarnaast kan de provincie u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier en adviseren welke gegevens u verder bij een aanvraag moet indienen. Neem ook contact op met de provincie als u twijfelt of u  ontgrondingsvergunning nodig hebt.

Termijn

De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag? U kunt binnen zes weken bezwaar aantekenen bij Gedeputeerde Staten of (afhankelijk van de gevolgde procedure) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wet- en regelgeving

Downloads