Ontgrondingen (vergunning)

Ontgrondingen (vergunning)

Bij graafwerkzaamheden of (tijdelijke) verlaging van het maaiveld – bijvoorbeeld voor de aanleg van een vijver, het egaliseren van een landbouwperceel, de inrichting van een natuurgebied of voor de winning van zand of klei - heeft u een vergunning van de provincie nodig, tenzij het gaat om een van vergunning vrijgestelde ontgronding.

Hoe weet u of u een vergunning nodig heeft?

U heeft niet voor alle ontgrondingen een vergunning nodig. Met de checklist 'Bepalen procedure ontgrondingen' bepaalt u of voor de ontgronding (graafwerkzaamheden) een vergunning nodig is óf dat het onder de vrijstellingen valt. Bij een vrijstelling is het doen van een melding voldoende.
Twijfelt u? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

Aanvraag Ontgrondingsvergunning

Check vooruitlopend op uw aanvraag voor een ontgrondingsvergunning het volgende:

  • Hebt u volgens het bestemmingsplan van de gemeente een Omgevingsvergunning nodig?
  • Hebt u een aanmeldingsnotitie milieueffectbeoordeling of milieueffect rapport (m.e.r.) of laten opstellen?
  • Hebt u een flora- en faunaonderzoek laten doen of heeft u een ontheffing nodig op grond van de Natuurbeschermingswet?
  • Hebt u een archeologisch onderzoek laten doen?
  • Hebt u uw plannen laten toetsen aan het landschapsbeleid?

Procedure

De procedure hangt af van het doel van de ontgronding, de omvang van de graafwerkzaamheden, het beleid van de provincie en de directe omgeving. U begint met het invullen van het digitale formulier 'Bepalen procedure ontgrondingen'. U ziet dan of uw voorgenomen ontgronding vergunningplichtig of vrijgesteld is van een ontgrondingsvergunning.

Als uw voorgenomen ontgronding vergunningplichtig is, zorg dan voor alle benodigde onderzoeken, vul het aanvraagformulier in en sluit af met een handtekening. Op basis van de aangeleverde informatie stellen wij een ontwerpvergunning op en leggen dit ter visie.

U bespreekt uw project of activiteit (vooroverleg)

Wij helpen u graag met uw project of voorgenomen activiteit, bijvoorbeeld door samen met u de vergunningaanvraag of activiteit vooraf te bespreken. Neem voor een afspraak contact op met het secretariaat onze dienst Landelijk Gebied en Water. Het secretariaat brengt u in contact met de juiste medewerker.

Telefoon: 050 - 316 45 81
E-mail: ontgrondingen@provinciegroningen.nl

U doet een aanvraag

U kunt uw aanvraag online invullen via een aanvraagformulier. Helaas kunt u het formulier nog niet digitaal ondertekenen. Daarom ontvangt u de aanvraag na het invullen als pdf in uw mailbox. U print het formulier uit en stuurt het ondertekend in drievoud naar ons toe, samen met de benodigde stukken. Dit is nodig voor de wettelijke verplichting om de vergunning compleet met de aanvraag ter visie te leggen. Wij vragen u de stukken ook digitaal naar ons toe te sturen via ontgrondingen@provinciegroningen.nl.

Doet u alleen een melding? Dan kan dat wel volledig digitaal met een meldingformulier.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Een topografische kaart of een luchtfoto waarop het te ontgronden gebied (terrein of water) duidelijk is aangegeven, een actuele kadastrale kaart op schaal (niet kleiner dan 1:2.500) van het/de te ontgronden perceel/percelen en de aangrenzende percelen. De te ontgronden percelen zijn rood gekleurd.
  • Een uittreksel van de kadastrale kaart en het kadastraal bericht object met de namen en adressen van de eigenaren, andere zakelijke gerechtigden en gebruikers van percelen die u gaat ontgronden.
  • Een hoogtekaart met recent gemeten hoogtepunten (schaal 1:1.000) van het te ontgronden terrein inclusief een strook rondom het terrein van 30 meter in de breedte. Op de kaart staan de hoogtepunten ten opzichte van het NAP gemeten in vierkantennet van maximaal 25 meter.

De provincie toetst en beslist

U krijgt zo snel mogelijk na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 3 weken laten we u per brief weten of de aanvraag ontvankelijk is. Dat betekent dat we kijken of u voldoende en de juiste informatie heeft verstrekt. Ook kijken we wat de legeskosten zijn en of er eventuele heffingen zijn.

Daarna starten we de vergunningprocedure en gaan aan de slag met het ontwerpbesluit. Deze wordt 6 weken ter visie gelegd, waarop iedereen kan reageren (zienswijze indienen).

Na behandeling van de eventuele zienswijzen stellen wij het besluit definitief vast en is het nog 6 weken mogelijk bezwaar en beroep aan te tekenen. De totale termijn voor de behandeling van uw aanvraag is 26 weken.

Relevante regelgeving

Hebt u nog vragen?

Telefoon: 050 - 316 45 81
E-mail: ontgrondingen@provinciegroningen.nl