Omgevingsvergunning voor het milieu wijzigen (vergunning)

Als voor uw bedrijf een omgevingsvergunning is afgegeven en u brengt veranderingen aan in uw bedrijf of u verandert de bedrijfsvoering, dan moet u in bepaalde gevallen een veranderingsvergunning aanvragen. U hoeft niets te doen als de verandering binnen het kader van de vergunning blijft.

Voorwaarden

U vraagt een veranderingsvergunning aan als één of meer van de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • De verandering in het bedrijf leidt tot een situatie die niet overeenstemt met de voor u geldende omgevingsvergunning.
  • De verandering brengt andere of grotere nadelige gevolgen met zich mee voor het milieu dan door de vergunning is toegestaan.
  • De verandering leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend.

U vraagt een milieuneutrale veranderingsvergunning aan wanneer aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • De verandering leidt tot een situatie die niet overeenstemt met de vergunning, maar niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de vergunning toelaat of tot een ander bedrijf dan waarvoor de vergunning is verleend en er bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport.

U hoeft geen wijzigingsvergunning of melding te doen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De wijziging in het bedrijf is niet in strijd met de vergunning.
  • Een voorgenomen uitbreiding of verandering van het bedrijf is al in de vergunning opgenomen en wordt binnen drie jaar uitgevoerd.

Als gevolg van deze activiteiten kan ook een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming zijn vereist. U kunt deze vergunning afzonderlijk aanvragen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit onderdeel mee te nemen in uw aanvraag van een omgevingsvergunning.

Contact

U moet de veranderingsvergunning aanvragen bij de instantie die de omgevingsvergunning heeft verleend. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Wet- en regelgeving

  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Wet natuurbescherming