Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (vergunning)

Een bedrijf moet vooraf toestemming vragen voor het verrichten van activiteiten op het gebied van windmolens, rioolwaterzuivering, beheer en opslag ven afvalstoffen, grond of baggerspecie, en voor de opwekking van aardwarmte. De provincie of de gemeente voert dan een beperkte milieutoets uit. Bij toestemming krijgt u een reguliere omgevingsvergunning.

Voorwaarden

De milieutoets is van toepassing op twee soorten activiteiten. Namelijk:
1. twee gevallen waar een milieueffectrapportagebeoordeling verplicht is:

 • milieueffectrapportagebeoordeling voor windmolens;
 • milieueffectrapportagebeoordeling voor rioolwaterzuiveringsinstallaties.

2. gevallen waar er een toets moet gebeuren om te beoordelen of de activiteit past in de lokale situatie:bij grote rioolwaterzuiveringsinstallaties - voldoen zij aan de geluidsgrenswaarden;

 • bij activiteiten met afvalstoffen - met het oog op een doelmatig beheer van de afvalstoffen;
 • bij opslag van grond of baggerspecie - met het oog op doorstaan van de integriteitstoets (Bibob-toets) door het opslagbedrijf;
 • bij installatie van gesloten bodemenergiesystemen (voor opwekking aardwarmte) in zogenaamde interferentiegebieden.

Voor de milieueffectrapportagebeoordelingen geldt: de omgevingsvergunning beperkte milieutoets wordt alleen verleend als er geen milieueffectrapportage hoeft te worden gemaakt. U krijgt dan een reguliere omgevingsvergunning.
Moet er wel een milieueffectrapportage worden opgesteld, dan wordt geen omgevingsvergunning beperkte milieutoets verleend en moet u de uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning volgen.

Als gevolg van deze activiteiten kan ook een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming zijn vereist. U kunt deze vergunning afzonderlijk aanvragen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit onderdeel mee te nemen in uw aanvraag van een omgevingsvergunning.

Contact

De toestemming voor de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets vraagt u aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Wet- en regelgeving

 • Wet milieubeheer
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Besluit omgevingsrecht
 • Besluit milieueffectrapportage
 • Besluit lozen buiten inrichtingen
 • Wet natuurbescherming