Sportevenementen

In de provincie Groningen vinden vaak sportevenementen plaats. Organiseert u, in aanloop naar of na afloop van zo'n evenement, een activiteit of side-event dat niet-actieve Groningers in beweging brengt? Zoals een scholenprogramma of een clinic? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

aanvraagperiode

Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2018 het hele jaar worden ingediend, vóór de start van de activiteit.

Beschikbaar budget

We hebben jaarlijks 25.000 euro beschikbaar voor subsidies voor Sportevenementen.

Voor wie?

Stichtingen en evenementenorganisaties.

Voorwaarden

 • De activiteiten en/of side-events bij een sportevenement zijn er op gericht om niet-actieve Groningers in beweging te krijgen of in beweging te houden.
 • Het sportevenement trekt deelnemers en publiek uit de hele regio.
 • De gemeente betaalt mee aan de kosten van het evenement. 

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar het Uitvoeringsprogramma Sport en Beweging onder Relevante documenten.

Maximale vergoeding

 • Het maximale subsidiebedrag is 10.000 euro per aanvraag. Het minimale subsidiebedrag is 2.500 euro per aanvraag.
 • De provinciale subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de totale kosten.

Geen subsidie

 • Activiteiten en/of side-events die vooral gericht zijn op al actieve en sportende Groningers, komen niet in aanmerking voor subsidie.
Procedure
1 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie per mail of per post aanvragen. U dient de aanvraag vóór de start van de activiteit in via subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl of 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen,
Postbus 610,
9700 AP Groningen

We vragen u de volgende gegevens mee te sturen:

 • Naam, adres, woonplaats en IBAN-rekeningnummer
 • Projectplan (een uitgebreide beschrijving van de activiteit)
 • Begroting (voorlopige berekening van inkomsten en uitgaven van de activiteit)
 • Bereik (hoeveel mensen worden bereikt met de activiteit)
 • De verwachte resultaten aan het eind van de activiteit 
2 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. We beslissen binnen 8 weken over uw aanvraag. Als wij positief over uw aanvraag besluiten krijgt u binnen enkele weken het hele subsidiebedrag uitbetaald.

De Wet Bibob biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.
U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.