Ruimtelijke kwaliteit

Deze subsidie is bedoeld voor onderzoek om de kwaliteit van het landschap en de bebouwing in beeld te brengen. Ook is er geld voor de inzet van ontwerpers op het gebied van stedenbouw en landschap. Met deze subsidie willen we ruimtelijke kwaliteit van onze provincie verbeteren en onder de aandacht brengen zodat deze aantrekkelijk blijft voor inwoners en bezoekers.

aanvraagperiode

U kunt vanaf 15 februari het hele jaar door een aanvraag doen.

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget in 2018 is 150.000.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor bedrijven en organisaties, overheden en particulieren.

Voorwaarden

U schakelt een deskundige in of u bent zelf deskundig op het gebied van stedenbouw of landschap en wilt kennis en ontwerpcapaciteit op het gebied van ruimtelijke kwaliteit in de provincie Groningen versterken. U doet dit door:

  • het in beeld brengen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten
    en/of
  • het inzichtelijk maken van de mogelijkheden van het verder ontwikkelen van landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten om de ruimtelijke kwaliteit te versterken.

Meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden vindt u in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal 50 procent van de onder de voorwaarden vallende kosten, met een maximum bedrag per aanvraag van 24.999 euro.

Procedure
1 U bespreekt uw initiatief

U bespreekt uw initiatief eerst met een medewerker van de provincie Groningen. Daarvoor kunt u een conceptaanvraag insturen. In het formulier staat hoe dat in zijn werk gaat. Samen met u kijken we of uw initiatief voor deze subsidie in aanmerking kan komen.

Ons subsidieloket brengt u in contact met de juiste medewerker.
Telefoon 050 - 316 47 00
E-mail subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

2 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Een sluitende begroting, met daarin een gespecificeerde kostenraming en financieringsopzet.
  • Eventuele offertes van de in te huren deskundige.
  • Registratienummer van de Kamer van Koophandel (geldt niet voor particuliere aanvragers).
  • Een de-minimisverklaring (geldt niet voor particuliere aanvragers)
  • Naast de eigen contactgegevens de contactgegevens van eventuele projectpartners.

Aanvraagformulier

3 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen twee weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst.

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag binnen hebben beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

4 U legt verantwoording af

Als uw activiteit/project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In onze brief met het subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

5 De provincie controleert en neemt een definitief besluit

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het initiatief is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.
Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.