Jongerenparticipatie

We ondersteunen activiteiten voor en door jongeren tussen de 12 en 25 jaar over onderwerpen waar de provincie over gaat. De subsidie is ook bedoeld voor voorlichting aan jongeren over deze onderwerpen.

aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door uw aanvraag doen tot uiterlijk 13 weken vóórdat uw activiteit plaatsvindt.

Beschikbaar budget

Er is jaarlijks een totaalbudget beschikbaar van 10.000 euro.

Voor wie?

Voor organisaties en stichtingen.

Voorwaarden

 • Het project is  bestemd voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar.
 • Het project stimuleert participatie, voorlichting of bewustwording over onderwerpen waar de provincie over gaat.
 • Het project bevat interactieve onderdelen.
 • Het project heeft een groot bereik onder jongeren.
 • Het project heeft minimaal één andere financier.

Procedure

1 U doet een aanvraag

U stuurt uw aanvraag per post naar

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen,
afdeling BJC,
Postbus 610,
9700 AP Groningen

of per e-mail naar subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl.

2 De provincie toetst en beslist
 • U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging.
 • We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.
 • We verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen.
 • Dreigt het subsidieplafond op een bepaalde dag te worden overschreden, dan rangschikken we de op die dag binnengekomen complete subsidieaanvragen door middel van loting.
 • Binnen 8 weken beslissen wij over uw aanvraag en ontvangt u schriftelijk bericht van ons.
 • Als wij positief besluiten krijgt u een voorschot van 100 procent.
3 U legt verantwoording af

Na uitvoering van uw activiteit stuurt u ons een verslag van de activiteiten met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (bijvoorbeeld het verloop van de activiteit en het aantal bezoekers of deelnemers).

4 De provincie controleert en betaalt uit

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Het kan zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Bijvoorbeeld als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.