Bewonersinitiatieven zorg

Hebt u als inwoner of groep inwoners een kleinschalig initiatief dat de zorg in de provincie verbetert? Een initiatief dat mensen in staat stelt de zorg voor elkaar goed op te pakken? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van deze subsidie.

aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. We beoordelen de aanvragen iedere maand.

Voor wie?

Voor bewonersorganisaties in de provincie Groningen.

Voorwaarden

 • Het gaat om een kleinschalig plan dat de zorg in uw omgeving verbetert.
 • Het plan heeft draagvlak onder de bewoners.
 • U heeft het plan besproken met gemeente en professionals in de zorg.
 • Het project komt de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties op gebied van zorg in de regio ten goede.
 • Het plan past binnen eventuele regionale zorgvisie(s).
 • U steekt zelf de handen uit de mouwen om het project te realiseren.

Voor de uitgebreide voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de officiële regeling onder Relevante documenten.

Maximale vergoeding

De maximale bijdrage voor een project is 20.000 euro.

Géén subsidie

 • Exploitatiekosten en kosten voor regulier onderhoud.
 • Afbetaling van schulden en regulier onderhoud.
 • Structurele personele kosten.
 • Grote restauraties aan gebouwen, (kleine projecten waarbij sprake is van groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid zijn bespreekbaar).
Procedure
1 U bespreekt uw project of activiteit

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project of activiteit voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Ons subsidieloket brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

2 U doet een aanvraag

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken.
 • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten.
 • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.

U kunt de subsidie online aanvragen.

Aanvraagformulier

3 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. U ontvangt u van ons een brief als de aanvraag is goedgekeurd. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.

4 U legt verantwoording af

Als uw project of activiteit is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. Bij ons subsidiebesluit (in de beschikkingsbrief) staat welke stukken u moet meesturen.

5 De provincie controleert en neemt een definitief besluit

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project/de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot. Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als het project of de activiteit niet overeenkomt met  het project of de activiteit waarvoor u een aanvraag heeft gedaan. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.