Armoedebestrijding

Hebt u een project dat een bijdrage levert aan de preventie van armoede? Een project gericht op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om zo duurzame oplossingen te vinden voor armoedeproblematiek? Dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidie.

aanvraagperiode

U kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen.

Beschikbaar budget

De provincie Groningen heeft voor de periode 2016-2019 maximaal 90.000 euro per jaar beschikbaar. Mocht het geld voor het lopend jaar op zijn, dan vermelden we dat hier.

Voor wie?

Organisaties in de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • Het project of de activiteit is gericht op de preventie van armoede en op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om zo duurzame oplossingen te vinden voor armoedeproblematiek.
  • Het project of de activiteit valt buiten de normale werkzaamheden of het reguliere beleid van uw organisatie.
  • Het project of de activiteit is nog niet gestart.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële subsidieregeling Armoedebestrijding.

Maximale vergoeding

  • De hoogte van de subsidie is maximaal 50 procent van de kosten van het project of activiteit.
  • Het maximum bedrag is 12.500 euro per project of activiteit.

Procedure

1 U bespreekt uw project of activiteit

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project/activiteit voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Ons subsidieloket brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:

Telefoon: 050 - 316 49 11
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

2 U doet een aanvraag

Wij  hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken
  • begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten
  • het bedrag dat u bij ons aanvraagt

Aanvraagformulier

3 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u van ons een brief met ons besluit. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

4 U legt verantwoording af

Als uw activiteit/project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

5 De provincie controleert en neemt een definitief besluit

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project/de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

Als u het niet eens bent met het besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.