Innovatief en Duurzaam MKB

We steunen innovatieve en duurzame projecten in het midden-en kleinbedrijf (MKB). Deze projecten moeten ook de economie in Groningen stimuleren.

Aanvraag tijdelijk gesloten

Met de aanvragen die nu binnen zijn is er geen budget meer.

Voor wie?

Dit programma is voor alle MKB-ers in Groningen, behalve bedrijven in detailhandel, horeca, visserij en primaire landbouw.

Voorwaarden

 • Het project is van één of meer Groningse MKB-ondernemers. U mag samenwerken met een kennisinstelling.
 • Het project levert een duurzaam product of een duurzaam productieproces op.
 • Het project richt zich op investeringen in vernieuwende technologie. Het levert duidelijke verbeteringen op van het product of het productieproces.
 • Het project is duurzaam. Dat moet u laten zien op het aanvraagformulier, bij de Afwegingsmatrix duurzaamheid (PDF PDF-bestand, 1 MB). Uw project moet daar positief scoren op het onderdeel Planet.
 • Het project moet bijdragen aan de economische ontwikkeling van Groningen.

Maximale vergoeding

 • U kunt een bijdrage ontvangen van maximaal 25 procent van de projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen. Kijk hiervoor in de regeling Programma Innovatief en Duurzaam MKB onder Relevante documenten.
 • De minimale bijdrage vanuit dit programma is 10.000 euro per project. De maximale bijdrage is 50.000 euro per project.
Procedure
1 U bespreekt uw project

Bespreek uw projectidee eerst met een projectverwerver van de provincie Groningen. Samen kunt u kijken of u deze subsidie kunt krijgen. Neem voor een afspraak contact op met het programmasecretariaat:

Telefoon: 050 -316 45 39
E-mail: iendmkb@provinciegroningen.nl

2 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie online aanvragen.

De volgende gegevens en documenten heeft u nodig:

 • Bedrijfsgegevens (o.a. KvK-nummer)
 • Projectplan
 • Begroting
 • Alleen voor bedrijven die deel uitmaken van een verband van ondernemingen: Juridische structuur
 • Verklaring de-minimissteun

Aanvraagformulier

3 De provincie toetst en beslist

Wanneer uw aanvraag compleet is krijgt u van ons binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Wanneer wij positief over uw aanvraag beslissen ontvangt u van ons schriftelijk bericht en een voorschot van 50 procent.

4 U legt verantwoording af

Binnen 13 weken na afloop van het project, stuurt u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen. Dit kan zijn:

 • een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven met een gespecificeerde toelichting;
 • kopieën van relevante betalingsbewijzen;
 • een verslag van de activiteiten met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (bijvoorbeeld het verloop van de activiteit en het aantal bezoekers of deelnemers).
5 De provincie controleert en betaalt uit

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. In de afrekening verrekenen we het voorschot.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet Bibob biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

 

 

Hebt u nog vragen?

Mogelijk komt er dit jaar nog een beperkt budget beschikbaar. Wilt u hierover door ons geïnformeerd worden, neem dan contact op met het programmasecretariaat van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering via

Telefoon: 050 - 316 45 39
E-mail: iendmkb@provinciegroningen.nl