Groninger Ondernemersregeling (subsidie/voucher)

Hebt u hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf, een meester-gezeltraject of wilt u uw ondernemersvaardigheden verbeteren? Of wilt u zich met uw bedrijf meer gaan richten op de export? Maak dan gebruik van onze voucherregeling. Groninger bedrijven die deelnemen aan een door ons erkend programma krijgen de helft van de kosten van het advies vergoed tot een maximumbedrag van 5.000 euro.

Programma's

De volgende programma’s zijn inmiddels beschikbaar:

 • World Trade Center (WTC) Noord-Nederland: uitbreiden export en het leggen van contacten. Via handelsmissies, coaching, partnersearch (matchmaking), exportstart en marktonderzoek worden ondernemers ondersteund bij het uitbreiden van export en het leggen van contacten met buitenlandse partners.
 • VentureLabNoord: verbetering van ondernemersvaardigheden. Via groepsgewijze wekelijkse trainingen en individuele coaching, wordt voortdurend aan ondernemersvaardigheden gewerkt.
 • Student Consultancy (RUG): onderzoek door studenten. Groepen van studenten van verschillende opleidingen voeren in een periode van tien weken onderzoeksopdrachten uit voor ondernemers.
 • Baanders Export en Andalus: 'Scoren in Duitsland'. Met dit programma worden bedrijven die van plan zijn te exporteren naar Duitsland, vier tot zes maanden lang begeleid.
 • Stichting MSO: 'Praktijkopleiding voor de beroepsgroepen constructiewerker, scheepsmetaalbewerker, pijpenbewerker en lasser'. MSO biedt leerlingen een vakopleiding, die ze daarna in de praktijk kunnen toepassen via een meester-gezeltraject bij bedrijven.

De provincie Groningen is in gesprek met en blijvend op zoek naar nieuwe initiatieven die ondernemers op weg kunnen helpen met hun bedrijf. Organisaties kunnen goedkeuring (accreditatie) aanvragen voor hun programma.

Aanvraag

U dient uw aanvraag voor een vergoeding voor deelname aan (een van) deze erkende programma's in via het aanvraagformulier.

Belangrijk

Stuur met het aanvraagformulier het volgende mee:

 1. een offerte van de door ons erkende organisatie voor uw deelname aan een programma;
 2. een door de aanvrager ingevulde en ondertekende verklaring de-minimissteun.

Welke kosten vallen er wel onder?

 1. De kosten die door de erkende organisatie bij de aanvrager in rekening zijn gebracht.
 2. Een forfaitaire opslag van 5.000 euro als tegemoetkoming in de interne loonkosten van de subsidieaanvrager voor het meester-gezel traject (alléén bij meester-gezel trajecten).

Welke kosten vallen er niet onder?

 1. Kosten die worden gefinancierd met andere subsidies dan op grond van deze regeling.
 2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

Wanneer voldoet een aanvraag niet?

Subsidies worden geweigerd als:

 • aan de aanvrager in het lopende  kalenderjaar al twee subsidies zijn verleend  op grond van deze regeling;
 • de subsidiabele kosten minder bedragen dan 500 euro;
 • het project niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;
 • het project niet in overeenstemming is met ten minste één van de doelen van deze regeling;
 • vóór ontvangst van de aanvraag verplichtingen zijn aangegaan;
 • niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.

Maximale bijdrage

De bijdrage bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 5.000,- euro.
Als een subsidieaanvraag nog niet volledig is dan geldt de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst. Dreigt het subsidieplafond op een bepaalde dag te worden overschreden, dan gaan we rangschikken door middel van loting van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen.

Wet Bibob

De Wet Bibob biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. We starten alleen een Bibob-onderzoek als daar een concrete aanleiding voor is. Bestaat het gevaar dat een (aangevraagde of verleende) subsidie of vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten dan kan deze op grond van de Wet Bibob worden geweigerd of niet verleend. Kijk voor meer informatie op de pagina Wet Bibob.

Contact

Hebt u vragen over de Groninger Ondernemersregeling of wilt u een afspraak maken voor een gesprek? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering via telefoon 050 - 316 44 62 Of e-mail ondernemersregeling@provinciegroningen.nl.

Groningen@Work

De Groninger Ondernemersregeling maakt deel uit van Groningen@Work, het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019.