Projecten Biodiversiteit

Met de subsidie Projecten biodiversiteit ondersteunen wij projecten en activiteiten om soorten te beschermen die het moeilijk hebben, zoals wilde bijensoorten en boerenlandvogels. Het gaat bijvoorbeeld  om beschermende maatregelen of onderzoek om kennis over (het beheer van) soorten te vergroten.

aanvraagperiode

U kunt jaarlijks een aanvraag doen van 1 januari tot 1 december.

Beschikbaar budget

Per jaar is er 500.000,- euro beschikbaar.

Voor wie?

(Semi-)professionals in het natuurbeheer en -onderzoek in de provincie Groningen. Zoals stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, natuurbeheerorganisaties, Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's), adviesbureaus, waterschappen, gemeenten, particulieren en Prolander.

Voorwaarden

  • Uw maatregel of project draagt bij aan het instandhouden van soorten op de 'Lijst Groninger soorten en habitats. Zie hiervoor de Natuurvisie onder Relevante Documenten.
  • Uw maatregel of project draagt bij aan het vergroten van kennis over deze soorten.
  • Uw maatregel of project draagt bij aan de bestrijding van verdroging in de Restant opgave Top-gebieden verdroging, die in het Programma Landelijk Gebied 3 staan. Kijk hiervoor bij Relevante documenten.
  • Uw maatregel of project draagt bij aan de verbetering van de ecologische kwaliteit van de natuur binnen het Groninger deel van het Natuurnetwerk Nederland.
  • Uw maatregel of project draagt bij aan de Motie 'Bijstand voor bijstand': vermindering van de sterfte onder honingbijen en/of het vergroten en verbeteren van het leefgebied, de voedselbeschikbaarheid en de nestgelegenheid van wilde bijensoorten.
  • Reguliere beheermaatregelen komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • Achterstallig onderhoud dat voortkomt uit nalatigheid komt niet in aanmerking voor subsidie.
  • De ontsluiting van databases (als bijdrage aan bescherming) komt niet in aanmerking voor subsidie.

Maximale vergoeding

De subsidie bedraagt minimaal 2.000,- euro en maximaal 100.000,- euro.

Voorbeeldprojecten

Procedure

1 U bespreekt uw project

Voordat u een aanvraag indient, bespreekt u uw project met Anke Romein van de afdeling Landelijk Gebied en Water. Samen kijken we of u voor subsidie in aanmerking komt. Bel voor een afspraak naar telefoon 050 - 316 4911 of mail naar a.romein@provinciegroningen.nl.

2 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie aanvragen per post of per e-mail. Stuur uw aanvraag per post naar

College van Gedeputeerde Staten van Groningen,
t.a.v. afdeling Landelijk Gebied en Water,
Postbus 610,
9700 AP Groningen

of per e-mail naar info@provinciegroningen.nl.

Gebruik voor uw aanvraag het aanvraagformulier (PDF PDF-bestand, 328 KB), de toelichting (PDF PDF-bestand, 309 KB), de machtigingsverklaring  (PDF PDF-bestand, 288 KB)en de leidraad projectomschrijving (PDF PDF-bestand, 289 KB).

Stuur bij uw aanvraag het volgende mee:

  • Projectplan met informatie over het project, de financiering en de tijdsplanning. Lees hiervoor eerst de leidraad.
  • Een onderbouwing van de mate waarin het project bijdraagt aan de doelen van de subsidie genoemd onder het kopje Voorwaarden. Geef hierbij aan voor welke soort(en) het doel wordt nagestreefd.
3 De provincie toetst en beslist

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per post. Wij beoordelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 8 weken beslissen wij over uw aanvraag en ontvangt u schriftelijk bericht van ons.

4 U legt verantwoording af

Na afronding van uw project stuurt u de provincie binnen 6 maanden schriftelijk een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. In onze brief met het subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen.

5 De provincie controleert en betaalt uit

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het restantbedrag zo snel mogelijk naar u over.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat het project minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.