Landschap

Wij ondersteunen projecten die het behoud, herstel en de ontwikkeling van het landschap in de provincie Groningen stimuleren, zoals bijvoorbeeld herstel van houtsingels of groen langs wegen.
Meer voorbeelden van mogelijke projecten en informatie over het landschap vindt u op de website Kwaliteitsgids Groningen.

aanvraagperiode

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend en worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Beschikbaar budget

Voor 2018 is er een budget van 1.275.000 euro beschikbaar.

Voor wie?

Stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk, natuurorganisaties, waterschappen, gemeenten, Prolander of particulieren.

Voorwaarden

  • Er zijn bij voorkeur vrijwilligers en inwoners bij het project betrokken.
  • Opgedane kennis uit het project moet worden gedeeld of toegankelijk worden gemaakt.
  • Het project moet plaatsvinden op een zichtbare locatie of moet voor iedereen goed bereikbaar zijn.
  • Als een project geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op een privéterrein, moet de eigenaar een aanzienlijke bijdrage leveren aan de kosten van het project.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële subsidieregeling programma Landelijk Gebied.

Maximale vergoeding

De subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 300.000 euro.

Procedure

1 U bespreekt uw project

Voordat u een aanvraag indient, bespreekt u uw project met Dorien Cramer, afdeling Landelijk Gebied en Water. Samen kijken we of u voor subsidie in aanmerking komt. Bel voor een afspraak naar 050- 316 49 11 of mail naar D.I.Cramer@provinciegroningen.nl.

2 U doet een aanvraag

Na bespreking van het projectplan volgt eerst een conceptversie. Wanneer de aanvraag en het projectplan in orde zijn, kunnen deze worden ingediend. U kunt uw aanvraag per post sturen naar het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, afdeling Landelijk Gebied en Water, Postbus 610, 9700 AP Groningen of per e-mail naar info@provinciegroningen.nl.

3 De provincie toetst en beslist

U krijgt binnen 2 weken na uw aanvraag een ontvangstbevestiging. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden van de provincie.

Binnen 8 weken beslissen wij over uw aanvraag en ontvangt u schriftelijk bericht van ons.

4 U legt verantwoording af

Als uw project is uitgevoerd, doet u een schriftelijke 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Bij het subsidiebesluit vermelden we welke stukken u hiervoor mee moet sturen.

5 De provincie controleert en besluit definitief

Wanneer we de gegevens hebben ontvangen nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. Hierover ontvangt u schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over.

Als u al een voorschot gehad hebt, verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot