Kwelderbeheer

Met de subsidieregeling Kwelderbeheer 2015-2020 willen we kweldereigenaren stimuleren de kwelders te beweiden volgens het beheerplan Groninger kwelders 2015-2020. Dit om de verscheidenheid aan planten en dieren (biodiversiteit) op de Groninger kwelders te herstellen en te beschermen tegen overlast door zeekweek (grassoort).

aanvraagperiode

U kunt uw aanvraag ieder jaar gedurende 6 weken indienen van 1 april tot en met 15 mei. De subsidieregeling loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020.

Beschikbaar budget

Voor de periode van 2015-2020 is er maximaal 972.000 euro beschikbaar. De subsidiebijdrage is 98 euro per hectare per jaar.

Voor wie?

Eigenaren of erfpachters van een kwelder aan de waddenkust van de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • De kwelder moet onderdeel zijn van een collectief beweidingsplan dat wij hebben goedgekeurd.
  • U hebt van ons een subsidie (type Schor en kwelder) ontvangen uit de (rijks)subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële Subsidieregeling Kwelderbeheer.

Procedure

1 U bespreekt uw project

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een subsidie Kwelderbeheer? Neem dan eerst contact op met Anke Romein, afdeling Landelijk Gebied en Water:

telefoon: 050 - 316 48 24
e-mail: a.romein@provinciegroningen.nl.

2 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie per post aanvragen.

Download het aanvraagformulier Subsidie kwelderbeheer (PDF PDF-bestand, 37 KB).
Stuur het formulier in de periode van 1 april tot 15 mei ondertekend naar:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
t.a.v. afdeling Landelijk Gebied en Water
Postbus 610
9700 AP  Groningen

3 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 16 weken beslissen we over uw aanvraag. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden (link naar kaderverordening subsidies).

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

4 Prolander behandelt en betaalt uit

Uw aanvraag wordt getoetst en behandeld door Prolander. U ontvangt van Prolander schriftelijk bericht over de subsidieaanvraag. U ontvangt omstreeks 1 november het jaarlijkse bedrag als voorschot. De subsidie die u in totaal hebt ontvangen, wordt na afloop van de regeling (in 2020) na rapportage definitief vastgesteld.