Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen

Wilt u op een agrarisch bedrijf maatregelen uitvoeren om de waterkwaliteit en waterkwantiteit te verbeteren? Wilt u bijvoorbeeld de bodemstructuur verbeteren, perceelemissies terugbrengen, de waterkwaliteit beschermen of hydrologische maatregelen nemen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvragen tijdelijk niet mogelijk

U kunt voor dit jaar geen aanvraag meer doen

Voor wie?

Organisaties en ondernemingen in de agrarische sector.

Voorwaarden

  • De activiteiten sluiten aan bij de geldende provinciale omgevingsvisie, het waterbeheerplan van het waterschap Hunze en Aa’s en het waterschap Noorderzijlvest en het stroomgebiedbeheerplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • De voorwaarden voor de subsidiabele activiteiten en kosten staan in de officiële regeling en in artikel 3 van het Openstellingsbesluit

Procedure

1 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • een projectplan; bekijk hiervoor de Leidraad projectplan (PDF PDF-bestand, 42 KB);
  • een sluitende begroting, met daarin een gespecificeerde kostenraming en financieringsopzet;
  • eventuele offertes van in te huren deskundige;
  • registratienummer van de Kamer van Koophandel;
  • een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring (PDF PDF-bestand, 24 KB), als dat van toepassing is;
  • naast de eigen contactgegevens de contactgegevens van eventuele projectpartners;
  • een ingevulde en ondertekende machtigingsverklaring en samenwerkingsovereenkomst (PDF PDF-bestand, 33 KB) als dat van toepassing is (link).

Aanvraagformulier

2 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangst bevestiging per e-mail. Binnen twee weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst.

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag binnen hebben beslissen we over u aanvraag. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

3 U legt verantwoording af

Als uw activiteit/project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. Bij onze brief met het subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

4 De provincie controleert en neemt een definitief besluit

Wanneer wij uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project/de activiteit/initiatief is verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.
Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken'  vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Of wilt u op de hoogte gehouden worden wanneer er weer aanvragen kunnen worden ingediend? Neem contact op met ons subsidieadviesloket via

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl