Restauratie Rijksmonumenten (BRRG)

De subsidie is bedoeld voor de restauratie en herbestemming van Rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Aanvraag gesloten

U kunt deze subsidie niet meer aanvragen.

Voorwaarden

 • U beschikt over alle benodigde vergunningen, in het bijzonder de Omgevingsvergunning.
 • Het project start binnen 6 maanden na de subsidieverlening en is binnen twee jaar na de start afgerond.
 • De financiering van het project is voor 100 procent geregeld. Dit blijkt ook uit de stukken bij de aanvraag.
 • U moet een volledige subsidieaanvraag indienen. Het restauratieplan is daar onderdeel van. In artikel 10 en 11 van de officiële regeling staat waar de aanvraag uit moet bestaan en wat in het restauratieplan moet staan.

Maximale vergoeding

 • Voor restauratie zonder herbestemming: maximaal 60 procent van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met een maximum van 300.000 euro subsidie.
 • Voor restauratie in combinatie met herbestemming: maximaal 60 procent van de restauratiekosten waarvoor u subsidie kunt krijgen, met een maximum van 300.000 euro subsidie. Bovendien ontvangt u daarnaast een bijdrage van maximaal 20.000 euro om uw pand geschikt te maken voor herbestemming (dit zijn geen restauratiewerkzaamheden).
 • Als u voor uw project al van een ander bestuursorgaan of de Europese Commissie steun hebt ontvangen, is het totale bedrag aan subsidies dat u ontvangt, niet meer dan 80 procent van de totale kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van 1.000.000 euro subsidie.

Wanneer géén subsidie

 • Het gaat om werkzaamheden die vallen onder regulier onderhoud van het monument.
 • De restauratiekosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn minder dan 80.000 euro.
 • Het is een Rijksmonument met een woonfunctie (zoals opgenomen in het Rijksmonumentenregister).
 • Het is een archeologisch monument.
 • Er is de afgelopen 10 jaar al Rijkssubsidie verstrekt voor de restauratie van dezelfde onderdelen van het monument.
 • Het Rijksmonument is in het bezit van Rijk, provincie, gemeente of waterschap,  tenzij u de toekomstige eigenaar bent en geen overheid (artikel 5, lid b. van de officiële regeling).

Procedure

1 U bespreekt uw project

U leest de regeling Budget Restauratie Rijksmonumenten Groningen aandachtig door. Daarna bespreekt u uw project met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project voor deze subsidie in aanmerking komt. Neem voor een afspraak contact op met ons subsidieadviesloket:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

2 U doet een aanvraag

De subsidieaanvraag kunt u alleen per post en in drievoud indienen bij

Gedeputeerde Staten van Groningen,
Postbus 610,
9700 AP Groningen.

3 De provincie toetst en beslist

Wij toetsen uw aanvraag eerst op volledigheid. Wanneer wij vragen om een aanvulling dan stuurt u deze binnen 2 weken naar ons op. Daarna bekijken wij of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.

Binnen 13 weken na de sluitingsdatum van de ronde beslissen we over uw aanvraag. Als we positief beslissen krijgt u een voorschot van maximaal 80 procent: 40 procent bij de start en 40 procent halverwege het project, nadat u ons een inhoudelijke en financiële tussenrapportage heeft gestuurd.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

4 U legt verantwoording af

Na afronding van uw project stuurt u de provincie binnen 6 maanden een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk. De stukken die u moet meesturen zijn:

 • een financieel verslag;
 • een inhoudelijk eindverslag;
 • voor subsidies tot 125.000 euro: een financieel verslag van een ervaren administratiekantoor dat werkt met door de overheid goedgekeurde software;
 • voor subsidies vanaf 125.000 euro: een accountantsverklaring;
 • een actueel exploitatieplan voor de komende 5 jaar, gerekend vanaf het moment dat de subsidie is vastgesteld.
5 De provincie controleert en betaalt uit

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het restantbedrag zo snel mogelijk naar u over.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat het project minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.