Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum) in de provincie Groningen.

aanvraagperiode

U kunt vanaf 1 april 2018 tot en met 31 december 2018 een aanvraag doen.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond wordt op 27 maart 2018 bekend gemaakt.

Voor wie?

Voor eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie in de aardbevingsgemeenten.

Voorwaarden

 • Per rijksmonument met woonfunctie kan maximaal één aanvraag worden ingediend.
 • De subsidiabele kosten hebben betrekking op werkzaamheden die zijn uitgevoerd in 2018.
 • De sober en doelmatig uitgevoerde werkzaamheden moeten voldoen aan de inhoud van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten.
 • Het rijksmonument met woonfunctie staat in een aardbevingsgemeente.
 • U ontvangt geen subsidie als het Rijk of de provincie al een andere subsidie verleend heeft voor de subsidiabele kosten die in de aanvraag zijn opgevoerd.
 • U ontvangt geen subsidie als het subsidieplafond is overschreden.

Maximale vergoeding

 • Het maximumbedrag aan subsidiabele kosten bedraagt 35.000 euro per zelfstandige bouwkundige eenheid.
 • Aanvragen waarbij de subsidiabele kosten lager zijn dan 1.000 euro komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • De hoogte van de subsidie is 70 procent van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal 24.500.
Procedure
1 U bespreekt uw project

U leest de regeling Regulier Onderhoud Rijksmonumenten provincie Groningen aandachtig door. Daarna bespreekt u uw project met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project voor deze subsidie in aanmerking komt.

Neem voor een afspraak contact op met Tessa Valentien van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering:

Telefoon: 050 - 326 46 17
E-mail: t.m.valentien@provinciegroningen.nl

2 U doet een aanvraag

De subsidieaanvraag kunt u vanaf 1 april 2018 per post indienen bij
Gedeputeerde Staten van Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

U vermeldt in uw aanvraag duidelijk:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Bankrekeningnummer
 • Een korte beschrijving van de werkzaamheden.
 • Door een deskundige opgestelde gespecificeerde offerte. Als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd is een gespecificeerde factuur nodig.
 • Een begroting van de werkzaamheden uitgevoerd in 2018, waarin de subsidiabele kosten worden gespecificeerd.
 • Alleen voor een vereniging van eigenaren: een afschrift van de statuten of een afschrift van een afzonderlijk door de appartementseigenaren gegeven machtiging.

Vanaf 1 april 2018 kunt u uw subsidieaanvraag vanaf deze plek ook online indienen met een digitaal aanvraagformulier.

3 De provincie toetst en beslist

U krijgt binnen twee weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 13 weken besluiten wij op uw subsidieaanvraag.

U kunt bezwaar indienen tegen ons besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met Tessa Valentien van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering.

Telefoon: 050- 316 4617
E-mail: t.m.valentien@provinciegroningen.nl