Ontwikkeling Innovatie Bibliotheekvoorziening

Openbare bibliotheken gaan een andere rol spelen in onze samenleving. Ze zijn meer en meer een plek waar iedereen terecht kan om te werken aan zijn eigen ontwikkeling. De klassieke bibliotheek verandert naar een plek waar de burger terecht kan voor informatie, om te leren, te ontmoeten en te lezen. Er wordt meer ingespeeld op regionaal maatschappelijke uitdagingen. Met dit budget steunen we projecten voor het ontwikkelen van vernieuwing in de bibliotheek.

Aanvraag gesloten

Aanvraag gesloten. U kunt voor dit jaar geen aanvraag meer doen.

Beschikbaar budget

Er is in totaal 800.000 euro beschikbaar.

Voor wie?

Privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals stichtingen).

Voorwaarden

 1. De subsidie wordt verstrekt aan projecten die bijdragen aan:
  • Het project draagt bij aan de ontwikkeling van innovatie voor lokale bibliotheken in de overgang naar de toekomstige bibliotheek, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
  • Het project is gebaseerd op de landelijke innovatieagenda.
 2. Daarnaast is de subsidie ook voor:
  • Meefinanciering van de invoering van een innovatieproject van de bibliotheekvoorziening (alleen als ook de gemeente ook een financiële bijdrage levert).
  • Meefinanciering van projecten met een breder doel (dan cultureel) van de bibliotheekvoorziening (alleen als ook de gemeente een financiële bijdrage levert).

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • De subsidiabele kosten onder voorwaarde 1 worden volledig vergoed, mits de hoogte van de subsidie ten minste 50.000 euro bedraagt.
 • De subsidiabele kosten onder voorwaarde 2 worden voor maximaal 40 procent vergoed, mits de hoogte van de subsidie ten minste 25.000 euro bedraagt.

Geen subsidie

 • Activiteiten van de reguliere (al gesubsidieerde) taken van Biblionet en op het terrein van regulier onderwijs en opleiding.
 • Publicaties (óók van wetenschappelijke werken en leermethoden), cd's en dvd's.
 • De kosten voor reguliere exploitatie(s) en/of activiteiten/taken die al worden gesubsidieerd.
 • Consumptieve kosten.
 • De kosten voor onderhoud of verbouw van gebouwen.

Relevante documenten

Procedure

1 U doet een aanvraag

U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen,
Postbus 610,
9700 AP Groningen.

U vermeldt in de subsidieaanvraag duidelijk:

 • uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres
 • bankrekeningnummer
 • een duidelijke omschrijving van de activiteit (projectplan)
 • een sluitende begroting voorzien van een gespecificeerde toelichting op de begrotingsposten en de subsidiabele kosten
 • en een dekkingsplan

Voor ondersteuning of hulp bij projectontwikkeling of het maken van een projectplan kunt u contact opnemen met een van onze steuninstellingen: Erfgoedpartners, het Huis van de Groninger Cultuur, Vrijdag, Libau, Biblionet of De Verhalen van Groningen.

2 De provincie toetst en beslist

U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij winnen ter voorbereiding van een besluit tot subsidieverlening advies in van de Koninklijke Bibliotheek. We beslissen binnen 8 weken over uw aanvraag.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

3 U legt verantwoording af

Als uw activiteit uitgevoerd is, stuurt u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen.

4 De provincie controleert en betaalt uit

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Bijvoorbeeld als blijkt dat u niet hebt gedaan wat u hebt beloofd. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.