Mediafonds

Met het Mediafonds willen wij een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek. Bent u journalist, werkt u in de regio en bent u van plan om journalistiek onderzoek te doen naar een actueel onderwerp in de Groninger samenleving en daarover te publiceren? Misschien komt u dan in aanmerking voor een subsidiebijdrage uit het Mediafonds.

aanvraagperiode

Tot en met 2020 kunt u jaarlijks een aanvraag indienen vóór 1 april en vóór 1 oktober.

Beschikbaar budget

Er is op dit moment nog ruim voldoende budget voor 2018.

Voor wie?

Individuele journalisten en stichtingen of verenigingen.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om diepgravende onderzoeksjournalistiek naar een actueel Gronings onderwerp.
 • Er moet sprake zijn van een journalistieke publicatie, online, in tijdschriften of kranten. Publicaties in de vorm van boeken, cd's en dvd's komen niet in aanmerking.
 • Reis- en verblijfkosten en onvoorziene kosten worden niet vergoed.

Voor de volledige voorwaarden van het Mediafonds verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • De subsidiabele kosten zijn alleen de kosten voor het verdiepende journalistieke onderzoek zelf. Van de kosten die u voor dit onderzoek maakt, vergoeden we maximaal 25 procent tot een bedrag van maximaal 50.000 euro.
 • De maximale subsidie is 50.000 euro.

Voorbeeldproject

Een voorbeeld van een project dat een bijdrage ontving uit het Groninger Mediafonds is de website ‘Het Verdwenen Groningen’ van Het Dagblad van het Noorden die in kaart brengt hoeveel boerderijen, huizen en andere gebouwen door de gevolgen van de gaswinning verloren gaan. De makers Jantina Russchen, Maaike Wind en Miriam Haije zijn met dit project door Villa Media - de website voor journalistiek- genomineerd voor de titel journalist van het jaar 2017.

Relevante documenten

Procedure

1 U doet een aanvraag

U kunt uw aanvraag online indienen.

Vermeld in uw aanvraag:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres
 • Curriculum vitae
 • Projectplan (duidelijke omschrijving van uw activiteit)
 • Een sluitende begroting voorzien van een gespecificeerde toelichting op de begrotingsposten en de subsidiabele kosten. Is er sprake van algemene bedrijfslasten, zoals bij een bedrijf? Dan moet worden berekend welk deel van de algemene bedrijfslasten aan het project zijn toe te rekenen.
 • Dekkingsplan

Aanvraagformulier

2 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. De aanvragen worden per ronde beoordeeld en afgehandeld. Voor de beoordeling van de aanvragen hebben wij een onafhankelijke adviescommissie aangesteld. Als wij positief over uw aanvraag beslissen dan ontvangt u meestal een (gedeeltelijk) voorschot.

3 U legt verantwoording af

Houd er rekening mee dat wij na afloop van uw project een inhoudelijke verantwoording over de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten kunnen vragen. Binnen twaalf weken na de beëindiging van uw project stuurt u ons in elk geval toe:

 • Een betrouwbaar en representatief beeld van het (publieks)bereik van uw project.
 • Een kort overzicht met een specificatie en uitsplitsing van alle cofinancieringspartners en hun bijdragen.

 

 

4 De provincie controleert en betaalt uit

Als we uw verantwoording hebben ontvangen stellen we het definitieve subsidiebedrag vast. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over.

Als u al een voorschot hebt gehad, verrekenen we dat met de afrekening. Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als blijkt dat u zich niet (helemaal) aan de subsidieverplichtingen hebt gehouden. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.