Incidenteel Cultuurbudget

Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

Aanvraagperiode

Tot en met 31 december 2020 kunt u jaarlijks een aanvraag indienen uiterlijk op 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september en uiterlijk op 1 november. De aanvraag moet 13 weken voor de start van de activiteit binnen zijn. 

Beschikbaar budget

Voor 2018 is een budget beschikbaar van 420.000 euro.

Voor wie?

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen).

Voorwaarden

 • Het project richt zich op actieve deelname aan amateurkunst en/of op presentatie(s) van Groninger erfgoed.
 • Bij het project en de organisatie daarvan zijn deelnemers uit meerdere gemeenten betrokken.
 • Gemeenten en andere partijen betalen mee.
 • U ontvangt geen subsidie voor activiteiten gericht op het reguliere onderwijs of cursusaanbod, reguliere activiteiten (bijvoorbeeld van bestaande koren en toneelgezelschappen) of podiaprogrammering.
 • Voor een subsidie voor activiteiten gericht op professionele kunsten kunt u terecht bij de Kunstraad Groningen.

Voor de volledige voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • U kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50 procent van de totale projectkosten.
 • De maximale subsidie is 60.000 euro per project.
 • De minimale subsidie is 15.000 euro per project.

Relevante documenten

Procedure

1 U doet een aanvraag

U kunt uw aanvraag online indienen.

U vermeldt in uw aanvraag duidelijk:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Projectplan (duidelijke omschrijving van het project)
 • Sluitende begroting (voorzien van toelichting op begrotingskosten en subsidiabele activiteiten)
 • Dekkingsplan

Aanvraagformulier

2 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per brief. De aanvragen worden per ronde beoordeeld en afgehandeld. We beslissen binnen 8 weken na de sluitingsdatum van een ronde over uw aanvraag. We beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling en aan de algemene subsidievoorwaarden.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

3 U legt verantwoording af

Als uw activiteit uitgevoerd is, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen. U maakt in uw eindverslag gebruik van het format Monitoring gegevens Incidenteel Cultuurbudget (PDF PDF-bestand, 339 KB).

4 De provincie controleert en betaalt uit

Wij nemen een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. In deze brief staat de informatie hoe en wanneer wij de subsidie aan u overmaken.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.