Incidenteel Cultuurbudget

Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

Aanvraagperiode

Tot en met 31 december 2020 kunt u jaarlijks een aanvraag indienen uiterlijk op 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september en uiterlijk op 1 november.

Beschikbaar budget

Voor 2018 is geen geld meer beschikbaar. Voor 2019 is het subsidieplafond 425.000 euro.

Voor wie?

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen).

Voorwaarden

 • Het project richt zich op actieve deelname aan amateurkunst en/of op presentatie(s) van Groninger erfgoed.
 • Bij het project en de organisatie daarvan zijn deelnemers uit meerdere gemeenten betrokken.
 • Gemeenten en andere partijen betalen mee.
 • U ontvangt geen subsidie voor activiteiten gericht op het reguliere onderwijs of cursusaanbod, reguliere activiteiten (bijvoorbeeld van bestaande koren en toneelgezelschappen) of podiaprogrammering.
 • Voor een subsidie voor activiteiten gericht op professionele kunsten kunt u terecht bij de Kunstraad Groningen.

Voor de volledige voorwaarden van het Incidenteel Cultuurbudget verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • U kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50 procent van de totale projectkosten.
 • De maximale subsidie is 60.000 euro per project.
 • De minimale subsidie is 15.000 euro per project.

Relevante documenten

Procedure

1 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie aanvragen met het digitale aanvraagformulier. De aanvraag moet 13 weken voor de start van de activiteit binnen zijn.

U vermeldt in uw aanvraag duidelijk:

 • Projectplan (duidelijke omschrijving van het project)
 • Sluitende begroting (voorzien van toelichting op begrotingskosten en subsidiabele activiteiten)
 • Dekkingsplan

Aanvraagformulier

2 De provincie toetst en beslist

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per brief. De aanvragen worden per ronde beoordeeld en afgehandeld. We beslissen binnen 8 weken na de sluitingsdatum van een ronde over uw aanvraag. We beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling en aan de algemene subsidievoorwaarden.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

3 U legt verantwoording af

Indien wij u een subsidie van 25.000 euro of meer hebben verleend dient u ons, binnen 13 weken nadat uw activiteit/project is afgerond, een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen. U maakt in uw eindverslag gebruik van het format Monitoring gegevens Incidenteel Cultuurbudget (PDF PDF-bestand, 339 KB).

4 De provincie controleert en betaalt uit

Binnen 13 weken nadat we uw 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' hebben ontvangen beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Een subsidie kan ingetrokken worden als blijkt dat het project niet of niet volledig is uitgevoerd zoals beschreven in de subsidieaanvraag. In dat geval gaan wij over tot een terugvordering van (een deel van) de betaalde subsidie.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.