Incidenteel Cultuurbudget (subsidie)

Subsidie voor amateurkunst en erfgoed

Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? En speelt u daarmee in op een of meerdere van de onderstaande thema's? Dan komt u misschien in aanmerking voor een subsidie uit het Incidenteel Cultuurbudget (ICB).

De regeling is bedoeld voor:

 • het stimuleren van participatie: meedoen aan culturele activiteiten;
 • het stimuleren van de presentatie van het Groninger erfgoed;
 • het stimuleren van publieksbereik;
 • het bevorderen van innovatie (nieuwe bovenlokale initiatieven of de doorontwikkeling ervan);
 • het bevorderen van (inter)nationale en regionale samenwerking;
 • kennisvermeerdering, kennisdeling en bewustwording.

Criteria

Subsidie kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen. Voor de verdere criteria verwijzen wij u naar de regeling. Hierin vindt u bijvoorbeeld ook welke projecten uitgesloten zijn van subsidiëring.

Maximale en minimale subsidiebijdrage

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten tot een maximum van 60.000 euro. Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt als de hoogte van de subsidie ten minste 15.000 euro bedraagt.

Inleverdata

In 2017 zijn vier beoordelingsrondes gepland. De complete aanvragen moeten binnen zijn voor:

 • 15 maart (eerste ronde)
 • 15 mei (tweede ronde)
 • 15 september (derde ronde)
 • 1 november (vierde ronde)

De aanvragen worden per ronde beoordeeld en afgehandeld.

Let op: het aantal rondes kan minder dan vier zijn als het budget voor 2017 op is.

Aanvragen

 • Aanvragen kunt u vanaf 1 januari 2017 schriftelijk indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, postbus 610, 9700 AP Groningen.
 • Stuur uw aanvraag op uiterlijk dertien weken vóór de start van uw activiteit. In verband met de start van het budget worden aanvragen, afhankelijk van de planning van de projectactiviteit, beoordeeld en afgehandeld in de ronde van 15 maart óf al eerder individueel.
 • De subsidieaanvraag bevat een duidelijke omschrijving van uw activiteit (projectplan), een sluitende begroting en een dekkingsplan. De begroting is voorzien van een gespecificeerde toelichting op de begrotingsposten en de subsidiabele kosten.
 • Op de subsidieaanvraag vermeldt u duidelijk naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres van de aanvrager.

Hulp bij projectontwikkeling

Voor ondersteuning of hulp bij projectontwikkeling of het maken van een projectplan, kunt u contact opnemen met een van onze steuninstellingen: Erfgoedpartners, het Huis van de Groninger Cultuur, Vrijdag, Libau, Biblionet of De Verhalen van Groningen.

Wet Bibob

De Wet Bibob biedt de provincie de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, ook genoemd Bibob-onderzoek, uit te voeren. We starten alleen een Bibob-onderzoek als daar een concrete aanleiding voor is. Bestaat het gevaar dat een (aangevraagde of verleende) subsidie of vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten dan kan deze op grond van de Wet Bibob worden geweigerd of niet verleend. Kijk voor meer informatie op de pagina Wet Bibob.

Contact

Hebt u nog vragen, of u wilt dat uw concept nog één keer wordt meegelezen? Dan kunt u contact opnemen met Jeannette Vedder, via 050 - 316 45 24, of j.h.vedder@provinciegroningen.nl.