Culturele Infrastructuur Aard- en Nagelvast (CIAN)

Wij ondersteunen projecten waarbij geïnvesteerd wordt in gebouwen met een culturele invulling in de provincie Groningen. Het kan hierbij gaan om bestaande of om nieuwe panden.
De subsidie is bedoeld voor aard- en nagelvaste investeringen. Dit zijn investeringen die niet zonder beschadiging of zonder te breken kunnen worden losgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een publiekstribune, geluidsisolerende deuren of ramen of de bouw van nieuwe ruimtes en horecafaciliteiten. De investeringen moeten een relatie hebben met de culturele invulling van het pand.

aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen.

Beschikbaar budget

Er is voor 2017 nog 225.000 euro beschikbaar van het totaalbudget van 300.000 euro. We verdelen de subsidie op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen. Het kan dus voorkomen dat het subsidiebudget al voor het einde van het jaar op is.

Voor wie?

U bent eigenaar van een bestaand pand of toekomstig eigenaar van een nieuw pand in de provincie Groningen.

Voorwaarden

Voor de voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij u naar de officiële regeling (artikel 5f en artikel 6).

Maximale vergoeding

 • U kunt een subsidie ontvangen van maximaal 50 procent van de investeringskosten in aard- en nagelvaste voorzieningen voor het culturele gebruik van het pand.
 • De maximale subsidie is 150.000 euro per project.
 • Stapeling met andere subsidies is mogelijk tot een maximum bedrag (artikel 11 lid 2 tot en met 4).

Wanneer géén subsidie?

 • Het pand is in het bezit van een overheidsorganisatie.
 • De investeringskosten zijn minder dan 50.000 euro.
 • Het gebouw is niet voor het publiek opengesteld of de activiteiten zijn (voor een groot deel) niet voor het publiek toegankelijk.
 • U bent met het project begonnen voordat u een aanvraag heeft ingediend.
 • U verkeert in financiële moeilijkheden of er staat een bevel tot terugvordering bij u uit.

Procedure

1 U bespreekt uw project

U leest de regeling CIAN eerst aandachtig door. Daarna bespreekt u uw project met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project voor deze subsidie in aanmerking komt. Neem voor een afspraak contact op met het subsidieadviesloket:

Telefoon: 050 -316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

2 U doet een aanvraag

U kunt de subsidie aanvragen per post of e-mail. Stuur uw aanvraag per post naar

College van Gedeputeerde Staten van Groningen, 
Postbus  610,
9700 AP in Groningen

of per e-mail naar subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl.

Een complete aanvraag bevat een projectplan met daarin:

 • Een investeringsplan voor het gebouw met een actuele beschrijving van de werkzaamheden.
 • Een begroting (gespecificeerd naar kostensoort) en bijbehorend dekkingsplan. Daarin is opgenomen dat minimaal 50 procent van de kosten gedekt is door cofinanciering van de gemeente en/of de regio  of een eigen bijdrage. 
 • De stukken waaruit blijkt dat de cofinanciering is toegezegd of beschikbaar is.
 • Een toelichting waarin u aangeeft hoe het project voldoet aan de subsidievoorwaarden in artikel 5f en 6a tot en met 6g van de regeling.
 • Een planning van het project. U laat daarin zien dat het project binnen een half jaar na de subsidieverlening start en binnen twee jaar na de start is afgerond.

Op de aanvraag vermeldt u duidelijk uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres.

 

 

3 De provincie toetst en beslist

U krijgt binnen twee weken na uw aanvraag een schriftelijke ontvangstbevestiging van ons. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Binnen 13 weken beslissen we of u subsidie krijgt of niet. Als wij positief besluiten krijgt u een voorschot van 80 procent.

4 U legt verantwoording af

Na afronding van uw project stuurt u de provincie binnen 6 maanden een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk. De stukken die u moet meesturen zijn:

 • een financieel verslag in relatie met de oorspronkelijke begroting en het dekkingsplan in de aanvraag;
 • een inhoudelijk eindverslag in relatie met de oorspronkelijke opzet in de aanvraag en over hoe de aanvullende voorschriften en verplichtingen in de verleningsbeschikking zijn ingevuld;
 • voor subsidies tot 125.000 euro: een financieel verslag van een ervaren administratiekantoor dat werkt met door de overheid goedgekeurde software;
 • voor subsidies vanaf 125.000 euro: een verklaring van getrouwheid opgesteld door een accountant.
5 De provincie controleert en betaalt uit

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het restantbedrag zo snel mogelijk naar u over.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat het project minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij 'Bezwaar en beroep' vindt u een toelichting op de procedure.