Wet dwangsom en beroep

Wanneer wij niet tijdig beslissen kunt u ons een dwangsom opleggen

Iedereen die een aanvraag indient bij de overheid, wil zo snel mogelijk weten waar hij/zij aan toe is. Wanneer het Rijk, een provincie of een gemeente niet tijdig een beslissing neemt kunt u van de overheid een dwangsom eisen en/of rechtstreeks beroep instellen. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ geeft u hiervoor effectieve instrumenten. Het gaat in deze wet om het niet tijdig beslissen op aanvragen of bezwaren en de mogelijkheden die een aanvrager of een bezwaarde heeft om daar tegen op te treden.

Wie kan een dwangsom eisen?

Iedere aanvrager of bezwaarmaker kan een dwangsom eisen. Dat is niet alleen de burger, maar ook een instelling of bedrijf.

Wanneer kunt u de overheid een dwangsom opleggen?

Een overheid die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet welke termijn er voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een ‘redelijke’ termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen. In de ontvangstbevestiging die u na uw aanvraag van ons ontvangt, staat vermeld welke beslistermijn voor uw aanvraag geldt. Onder 'aanvraag' verstaan we ook een verzoek van een belanghebbende aan ons om een besluit te nemen.

Wat moet u doen?

Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn zonder dat wij over uw aanvraag beslissen? Dan stuurt u ons het formulier onderaan deze pagina, waarin u vraagt om een dwangsom. Hiermee stelt u de provincie in gebreke. Wij hebben dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Doen we dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

  1. De dwangsom begint automatisch te lopen. Als u de provincie in gebreke heeft gesteld en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt. De dwangsom loopt maximaal 42 dagen (en bedraagt maximaal 1260,- euro).
  2. U kunt direct beroep instellen. Als u de provincie in gebreke gesteld heeft en twee weken daarna is er nog geen beslissing, dan kunt u bovendien meteen beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus niet meer (zoals in de huidige situatie) eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan zijn wij verplicht om alsnog binnen twee weken te beslissen. De rechter kan dan ook de hoogte van de dwangsom vaststellen.

Het opschorten of uitstellen van de beslistermijn

De provincie heeft mogelijkheden om in bepaalde gevallen een beslistermijn op te schorten of uit te stellen. Bijvoorbeeld wanneer wij aanvullende informatie voor uw aanvraag nodig hebben. Wanneer wij de beslistermijn gaan opschorten of uitstellen krijgt u hierover zo snel mogelijk schriftelijk bericht van ons. U krijgt ook schriftelijk bericht van ons binnen welke termijn u de beschikking wel tegemoet kunt zien. De precieze regels voor het opschorten of uitstellen van de beslistermijn vindt u in artikel 4.14 en 4.15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Wanneer kunt u geen dwangsom eisen?

U kunt ons geen dwangsom opleggen als:

  • wij onredelijk laat in gebreke zijn gesteld;
  • u geen belanghebbende bent;
  • uw aanvraag niet volledig (kennelijk niet-ontvankelijk) is of wanneer er geen enkele goede reden bestaat voor het indienen van de ingebrekestelling (kennelijk ongegrond).

Bij sommige aanvragen heeft het verstrijken van de beslistermijn tot gevolg dat er automatisch een beslissing genomen is. Ook in die gevallen kan een burger geen dwangsomactie starten en/of rechtstreeks beroep instellen vanwege niet tijdig beslissen.

Over de wet

De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is per 1 oktober 2009 in werking getreden. De wet, een initiatief van de voormalige Tweede Kamerleden Wolfsen en Luchtenveld, verplicht de overheid tot het betalen van een dwangsom wanneer zij niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn een beslissing neemt. De wet is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Meer informatie

Hebt u na het lezen van deze tekst nog vragen, neem dan contact op via e-mail info@provinciegroningen.nl.

Downloads