Inkoop en aanbesteding

Algemene inkoopvoorwaarden (aiv) provincie Groningen: onze regels voor inkoop en aanbesteding

Het nu en in de toekomst, op professionele en zorgvuldige wijze inkopen van werken, leveringen en diensten voor de provincie Groningen. Hierbij profileren wij ons zowel intern als extern als een zakelijke, betrouwbare en integere partner. Dat is de doelstelling van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ons beleid is gebaseerd op juridische, ethische en economische uitgangspunten.

Onze juridische uitgangspunten

Wij volgen de Europese en landelijke wet en regelgeving op het terrein van inkopen en aanbesteden. Het gaat hierbij om de Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Nederland heeft deze richtlijn geïmplementeerd in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 die op 1 juli 2016 in werking is getreden. Verder zijn de drempelbedragen die de provincie Groningen hanteert opgenomen.

Bij al haar aanbestedingen hanteert de provincie Groningen Algemene Inkoop Voorwaarden (AIV).

Onze ethische uitgangspunten

Ethische, ideële, maatschappelijke en sociale uitgangspunten geven aan welke waarden en normen de provincie wil uitdragen. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben we voor onze eigen inkooporganisatie richtlijnen opgenomen over integriteit, duurzaam inkopen en ethiek. We hanteren hierbij o.a. de Gedragscode Integriteit en de duurzaamheideisen van PIANOo. Voor de maatschappelijke eisen die we aan onze leveranciers stellen, hanteren we de sociale criteria voor de mensenrechten en de vier fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), zoals bescherming tegen kinderarbeid en discriminatie. Daarnaast bekijken we per aanbesteding (bij Werken en Diensten) waar Social Return in de eisen meegenomen kan worden en hebben we veel oog voor het midden- en kleinbedrijf.

Onze economische uitgangspunten

Wij hanteren de volgende aanbestedingsregels en drempelbedragen:

Aanbestedingsregels en drempelbedragen
Aanbestedings-procedureWerkenLeveringen en dienstenMinimum aantal uit te nodigen leveranciers
enkelvoudig onderhandsminder dan 150.000 euro

minder dan 50.000 euro

 

1 offerte

50.000 euro tot

max. 70.000 euro

na motivering en in overleg met CI 1 offerte

 

meervoudig/onderhands

 

150.000 euro tot 2.000.000 euro50.000 tot Europese drempelminimaal 3 en maximaal 5 offertes
2.000.000 euro tot 3.000.000 eurona motivering en in overleg met CI minimaal 3 en maximaal 5 offertes
nationaal2.000.000 euro tot Europese drempelniet van toepassingniet van toepassing
Europeesmeer dan Europese drempelmeer dan Europese drempelniet van toepassing

Groslijstensystematiek

Door middel van de groslijstensystematiek selecteert de provincie Groningen gegadigden voor onderhandse aanbestedingen. Deze systematiek is voorlopig alleen van toepassing op opdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken.
Ondernemers die kans willen maken op opdrachten van de provincie Groningen voor bovengenoemde aandachtsgebieden kunnen zich hier aanmelden voor meerdere groslijsten. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding. Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen als ze volledig zijn ingediend.  

Publicatie

De provincie Groningen publiceert alle aanbestedingen voor leveringen en diensten boven het Europese drempelbedrag en voor werken vanaf  2.000.000,- euro op TenderNed

Bekijk regelmatig deze site voor de aanbestedingen in uw branche.

Downloads