Inkoop en aanbesteding

Algemene inkoopvoorwaarden (aiv) provincie Groningen: onze regels voor inkoop en aanbesteding

Het nu en in de toekomst, op professionele en zorgvuldige wijze inkopen van werken, leveringen en diensten voor de provincie Groningen. Hierbij profileren wij ons zowel intern als extern als een zakelijke, betrouwbare en integere partner. Dat is de doelstelling van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ons beleid is gebaseerd op juridische, ethische en economische uitgangspunten. Op basis hiervan hanteren wij een aantal inkoopvoorwaarden (PDF PDF-bestand, 344 KB).

Onze juridische uitgangspunten

Wij volgen de Europese en landelijke wet- en regelgeving op het terrein van inkopen en aanbesteden. Het gaat hierbij om de Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Landelijk is dit geregeld in de Aanbestedingswet 2012, die in april 2013 in werking is getreden. Verder zijn de meest recente drempelbedragen in de Europese regelgeving, die per 1 januari 2012 in werking zijn getreden, opgenomen.

Onze ethische uitgangspunten

Ethische, ideële, maatschappelijke en sociale uitgangspunten geven aan welke waarden en normen wij willen uitdragen. In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid hebben we voor onze eigen inkooporganisatie richtlijnen opgenomen over integriteit, duurzaam inkopen en ethiek. We hanteren hierbij de Gedragscode Integriteit en de duurzaamheidseisen van AgentschapNL (voorheen SenterNovem). Voor de maatschappelijke eisen die we aan onze leveranciers stellen, hanteren we de sociale criteria voor de mensenrechten en de vier fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), zoals bescherming tegen kinderarbeid en discriminatie. Daarnaast bekijken wij per aanbesteding (bij 'werken' en 'diensten') waar Social Return in de eisen meegenomen kan worden en hebben we veel oog voor het midden- en kleinbedrijf.

Onze economische uitgangspunten

Wij hanteren de volgende aanbestedingsregels en drempelbedragen:

Aanbestedingsregels en drempelbedragen
Aanbestedings-procedureWerkenLeveringen en dienstenMinimum aantal uit te nodigen leveranciers
enkelvoudig onderhandsminder dan 150.000 euro

minder dan 50.000 euro

 

1 offerte

50.000 euro tot

max. 70.000 euro

na motivering en in overleg met CI 1 offerte

 

meervoudig/onderhands

 

150.000 euro tot 2.000.000 euro50.000 tot Europese drempelminimaal 3 en maximaal 5 offertes
2.000.000 euro tot 3.000.000 eurona motivering en in overleg met CI minimaal 3 en maximaal 5 offertes
nationaal2.000.000 euro tot Europese drempelniet van toepassingniet van toepassing
Europeesmeer dan Europese drempelmeer dan Europese drempelniet van toepassing

Groslijstensystematiek

Door middel van de groslijstensystematiek selecteert de provincie Groningen gegadigden voor onderhandse aanbestedingen. Deze systematiek is voorlopig alleen van toepassing op opdrachten voor cultuur- en civieltechnische werken.
Ondernemers die kans willen maken op opdrachten van de provincie Groningen voor bovengenoemde aandachtsgebieden kunnen zich hier aanmelden voor meerdere groslijsten. U kunt dit aangeven bij uw aanmelding. Aanmeldingen worden alleen in behandeling genomen als ze volledig zijn ingediend.  

Publicatie

De provincie Groningen publiceert alle aanbestedingen voor leveringen en diensten boven het Europese drempelbedrag en werken vanaf 2.000.000 euro op de aanbestedingskalender en/of TenderNed. Bekijk regelmatig deze sites voor de aanbestedingen in uw branche.

Downloads