Ruimtelijke plannen

Onze ruimtelijke plannen zijn digitaal terug te vinden

Alle ruimtelijke plannen van de provincie Groningen zijn digitaal beschikbaar en te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast bieden we onze ruimtelijke plannen aan via ons eigen viewer.

Inpassingsplannen

De provincie mag een inpassingsplan opstellen wanneer er sprake is van een provinciaal belang. Een inpassingsplan is vergelijkbaar met een bestemmingsplan van de gemeente. Het plan laat zien welke functies op een bepaalde locatie wel of niet toegestaan worden.
Een inpassingsplan bestaat uit een digitale plankaart, planregels en een plantoelichting. De digitale kaart en de planregels zijn juridisch bindend. Op de digitale kaart is het plangebied weergegeven. Aan de gronden in het plangebied zijn bestemmingen toegekend. In de planregels wordt bepaald wat binnen deze bestemmingen mogelijk is.

De inpassingsplannen die de provincie Groningen tot nu toe heeft gemaakt zijn:

Overige ruimtelijke plannen/besluiten

Naast provinciale structuurvisies, -verordeningen en -inpassingsplannen is de provincie Groningen ook bevoegd om andere typen ruimtelijke plannen en -besluiten vast te stellen zoals een voorbereidingsbesluit  of een omgevingsvergunning.
Alle ruimtelijke plannen en besluiten die de provincie Groningen heeft gepubliceerd zijn doorzoekbaar en vervolgens te raadplegen in een viewer.

Toegankelijkheid

Heeft u problemen met het gebruik van de kaarten of heeft u vragen over de kaarten, neem dan contact op met onze afdeling Ruimte en Samenleving, telefoonnummer 050 - 316 46 00. U kunt ook mailen naar omgevingsvisie@provinciegroningen.nl.

De digitale plannen zijn minder toegankelijk voor mensen met een visuele handicap.