Toelichting gezondheidskaarten

Wat staat er op de gezondheidskaarten?

De provincie Groningen wil de gezondheidseffecten door milieufactoren, zoals geluid en geur, terugdringen en de kwaliteit van de leefomgeving verhogen. De provincie heeft daarvoor de omvang en ernst van milieu- en gezondheidsproblemen in beeld gebracht op gezondheidskaarten.

Gezondheidseffectscreening (GES)

Voor het in beeld brengen van de gezondheidseffecten hebben wij gebruik gemaakt van de GezondheidsEffect Screening (GES). Voor elke milieufactor is een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) bepaald op basis van milieunormen en de relatie tussen de milieubelasting en gezondheidseffecten. Voor de meeste milieufactoren geldt dat ook beneden de wettelijke grenswaarden gezondheidseffecten kunnen optreden en dus gezondheidswinst behaald kan worden. Vanuit het MTR zijn daarom andere niveaus van belasting onder en boven het MTR in een logische reeks afgeleid. Aan elk niveau is een GES-score, kwaliteit van de milieugezondheid en een kleur toegekend. Deze variëren van GES-score 0 (‘zeer goed’, groen) tot GES-score 6 (‘onvoldoende’, rood) en GES-score 8 (‘zeer onvoldoende’, paars).

Milieufactoren en bronnen

De volgende milieufactoren en bronnen zijn in beeld gebracht:

  • Luchtkwaliteit: stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van rijkswegen en provinciale wegen;
  • Geluidbelasting van rijkswegen en provinciale wegen, bedrijven en spoor;
  • Externe veiligheid van rijkswegen en provinciale wegen, spoor en bedrijven.

Contourkaarten

Op contourkaarten is voor elke milieufactor de milieubelasting in GES-kleuren weergegeven. Deze kaarten laten de kwaliteit van de leefomgeving zien. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden bij het ruimtelijk ordeningsbeleid, zoals bij het zoeken van een nieuwe locatie voor woningen of een school. Of bij het verkeer- en vervoerbeleid zoals bij de aanleg van een weg. Zo kan nieuwe milieubelasting en een toename van gezondheidseffecten voorkomen worden.

Bolletjeskaarten

Op andere kaarten is ook de milieubelasting in GES-kleuren weergegeven bij woningen of andere gevoelige bestemmingen (ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven, verpleeg- en verzorgingshuizen). Zo wordt snel duidelijk waar knelpunten liggen.

Clusterkaarten

Clusters van woningen met hogere GES-scores zijn op een aparte kaart omcirkeld weergegeven. Deze kaarten zijn te gebruiken om de milieubelasting en gezondheidseffecten op knelpunten te verminderen bijvoorbeeld bij aanpassingen aan een weg.

Tabellen

Voor elk milieufactor is in een tabel het aantal woningen en andere gevoelige bestemmingen per GES-score weergegeven. Ook is dit per cluster aangegeven. Deze clusters zijn globaal gerangschikt.
Als er op een locatie een gelijktijdige belasting is van verschillende milieufactoren, zoals van geluid en fijn stof, kunnen de GES-scores niet opgeteld worden tot één GES-score. Per clusters is het aantal woningen en andere gevoelige bestemmingen per GES-score gegeven voor geur, geluid, lucht en externe veiligheid.