Geluidsbelastingkaart

Wij houden de geluidsbelasting van onze provinciale wegen in de peiling

Een geluidsbelastingkaart geeft inzicht in de geluidsbelasting van een weg. De provincie is verplicht eens in de 5 jaar een geluidsbelastingkaart te maken voor weggedeelten met meer dan drie miljoen voertuigen in het voorafgaande jaar. Eind juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten de geluidsbelastingkaart 3e tranche vastgesteld. Het gaat hierbij om 120 kilometer weg. 

Wat staat er op de geluidsbelastingkaart?

Op de geluidsbelastingkaart zijn de contouren voor de geluiddosismaten Lden en Lnight aangegeven:

  • Lden is het gemiddelde van de geluidsbelastingen over de dag-, avond- en nachtperioden van een jaar;
  • Lnight is het gemiddelde van de geluidsbelastingen over de nachtperiode van een jaar.

De dagperiode loopt van 7.00 tot 19.00 uur, de avondperiode van 19.00 tot 23.00 uur en de nachtperiode van 23.00 tot 7.00 uur. Lden geeft de mate van geluidhinder aan, Lnight de mate van slaapverstoring. De vermelde waarden zijn berekend op vier meter hoogte. Als er van wegen geen geluidscontouren op de kaart staan, betekent dit dat er op (delen van) die weg in het voorafgaande jaar minder dan drie miljoen voertuigen waren.

Actieplan wegverkeerslawaai

In juli 2018 zal de provincie op basis van de geluidsbelastingkaart het actieplan wegverkeerslawaai 3e tranche vaststellen. Nu geldt nog het actieplan wegverkeerslawaai 2e tranche  waar we geluidreducerend asfalt aanleggen en wat de achtergronden van onze keuzes zijn.

Vragen

Hebt u vragen over de geluidbelastingkaart? Neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling Omgeving en Milieu, telefoon 050 - 316 47 66.

De kaart is minder toegankelijk voor mensen met een visuele handicap.

Downloads