De afhandeling van uw klacht

De klachtenkamer uit de Commissie rechtsbescherming behandelt en adviseert over klachten. De enkelvoudige klachtenkamer (de (plaatsvervangend) voorzitter) behandelt klachten over een ambtenaar. De meervoudige klachtenkamer (bestaande uit de voorzitter en drie leden) behandelt klachten over Provinciale Staten, de commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten of leden van Gedeputeerde Staten. De klachtenkamer verstuurt een rapport met bevindingen, vergezeld van een advies en eventuele aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de commissaris van de Koning.

Procedure klachtbehandeling

In de folder 'Klachten over de provincie Groningen?' vindt u meer informatie over de behandeling van uw klacht.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de behandeling van uw klacht door de provincie Groningen, dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman:

Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon: 070 - 356 35 63
Fax: 070 - 360 75 72
E-mail: bureau@nationaleombudsman.nl